زهرا کرمی هرستانی
 • زهرا کرمی هرستانی 

 • | گروه مهندسی برق |
 • استادیار
 • اتاق : -
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

 
 1. Zahra Karami Horastani, S. Javad Hashemifar , S. Masoud Sayedi ,M. Hossein Sheikhi, First-principles study of  H2 adsorption on the pristine and oxidized (8,0) carbon nanotube, International  journal of hydrogen energy, Vol. 38 (2013) pp. 13680-8.

 

 1. Zahra Karami Horastani, S. Javad Hashemifar, S. Masoud Sayedi, M. Hossein Sheikhi, Reza Alaei, The effect of oxygen molecule adsorption on structural and electrical properties of (8, 0) carbon nanotube: A density functional study, Key Engineering Materials Vol. 543 (2013) pp. 447-450.
 2.  
 1. Zahra Karami Horastani, S. Javad Hashemifar , S. Masoud Sayedi ,M. Hossein Sheikhi, First-principles study of  H2 adsorption on the pristine and oxidized (8,0) carbon nanotube, International  journal of hydrogen energy, Vol. 38 (2013) pp. 13680-8.

 

 1. Zahra Karami Horastani, S. Javad Hashemifar, S. Masoud Sayedi, M. Hossein Sheikhi, Reza Alaei, The effect of oxygen molecule adsorption on structural and electrical properties of (8, 0) carbon nanotube: A density functional study, Key Engineering Materials Vol. 543 (2013) pp. 447-450.
 2.  

مقالات و کتب

Papers

 

 1. Zahra Karami Horastani, S. Javad Hashemifar , S. Masoud Sayedi ,M. Hossein Sheikhi, First-principles study of  H2 adsorption on the pristine and oxidized (8,0) carbon nanotube, International  journal of hydrogen energy, Vol. 38 (2013) pp. 13680-8.

 

 1. Zahra Karami Horastani, S. Javad Hashemifar, S. Masoud Sayedi, M. Hossein Sheikhi, Reza Alaei, The effect of oxygen molecule adsorption on structural and electrical properties of (8, 0) carbon nanotube: A density functional study, Key Engineering Materials Vol. 543 (2013) pp. 447-450.

 

 

 1. Zahra Karami Horastani, S. Masoud Sayedi , M. Hossein Sheikhi, Effect of single wall carbon nanotube additive on electrical conductivity and methane sensitivity of SnO2, Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 202 (2014) pp. 461-468.

 

 

 1. Esmaeil Rahimi, M. Hossein Sheikhi, Zahra Karami Horastani, S. Masoud Sayedi, Sedigheh Zeinali, Abbas Zarifkar, Ethanol sensing properties of tin oxide doped using silver nano Particles, Advanced Materials Research Vol. 829 (2014) pp. 600-604.

 

 1. Zahra Karami Horastani, S. Masoud Sayedi, M. Hossein Sheikhi, Esmaeil Rahimi, Effect of silver additive on electrical conductivity and methane sensitivity of SnO2, Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 35 (2015) pp. 38–44.

 

 1. Zahra Karami Horastani, Reza Alaei, Amirhossein Karami, An electrical circuit model for additive-modified SnO2 ceramics, Materials Research Express, Vol. 5 (2018) 056303.

 

 

 1.  Zahra Karami Horastani, M. Hossein Sheikhi,  S. Masoud Sayedi, S. Javad Hashemifar, The Effect of H2 Adsorption on Structural and Electrical Properties of (8, 0) Carbon Nanotube: A Density Functional Study, International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012) 8 - 10 September 2012, Kashan, I. R. Iran.

 

 1. Zahra Karami Horastani , M. Hossein Sheikhi, S. Masoud Sayedi, Investigation of the effect of SWCNT concentration on electrical conductivity and methane sensing of SnO2, Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4)12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran.

 

 

9. زهرا کرمی هرستانی، رزا صفایی ، سیدجواد هاشمی فر، بررسی اصول اولیة تأثیر آرایش دهی نانولوله کربنی با اتم نیکل در خواص حسگری آن در معرض گاز متان، مجلة پژوهش سیستمهای بس ذره ای.

 

10. زهرا کرمی هرستانی، حسگر گاز متان بر پایه نانولوله کربنی آرایش یافته با نانوذرات نقره، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، تهران، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، ۱۳۹۶.

 

11. زهرا کرمی هرستانی، صابر جمالی حاجیانی ، بررسی ابتدا به ساکن تاثیر آرایش دهی نانولوله کربنی تک جداره( 0و8 ) با اتم پالادیوم و خواص حسگری آن در معرض گاز متان، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، تهران، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، ۱۳۹۶.

 

12. زهرا کرمی هرستانی، صابر جمالی حاجیانی ، مطالعه ابتدا به ساکن جذب اتم پالادیوم بر روی نانولوله کربنی تک دیواره(0و8)، سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، سمنان، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۷.

 

13. زهرا کرمی هرستانی ،  مطالعه ابتدا به ساکن جذب اتم رودیوم بر روی نانولوله کربنی تک دیواره( 0و8)، سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر، سمنان، دانشگاه پیام نور،۱۳۹۷.

 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک نوری 1200107 0 پنج شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تئوری و فناوری ساخت افزارهای نیم رسانا 930119 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی مهندسی برق (1) 101803 0 سه شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
مبانی مهندسی برق (1) 101803 0 سه شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی 930120 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه