محمد یثربی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پایگاه داده ها 104550 0 نامشخص 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی سیستمهای شی گرا 106316 0 شنبه14:30 11:45شماره کلاس16م1عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی صفحات وب 105229 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 718 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
مهندسی اینترنت 844 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
ایجاد بانکهای اطلاعاتی 106502 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 20 م1عادی/یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 20 م1عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ساختمان داده ها 110938 0 شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/04/06 - 16:00 ترم دوم 1396
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 631 0 یکشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2