بهزاد وافری
  • بهزاد وافری 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : 322 دانشده مهندسی شیمی و مواد
  • شماره تماس : 07136191635
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز چاه آزمایی پیشرفته 182 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
انتقال جرم 257 0 چهار شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 317عادی/چهار شنبه14:00 12:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 102096 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 318عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 318عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
موازنه انرژی و مواد 821 0 شنبه11:00 09:00 شماره کلاس 318عادی/دوشنبه11:00 09:00 شماره کلاس 318عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
موازنه انرژی و مواد 821 0 شنبه13:00 11:00 شماره کلاس 319مهندسی شیمیعادی/دوشنبه13:00 11:00 شماره کلاس 319مهندسی شیمیعادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 108963 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص 3963
آنالیز چاه آزمایی پیشرفته 182 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
انتقال جرم 257 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 318عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 309عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
انتقال جرم 257 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس نامشخصعادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس نامشخصعادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 ترم دوم 1396
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 102096 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 318عادی/دوشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
موازنه انرژی و مواد 821 0 شنبه12:30 10:30شماره کلاس318عادی/دوشنبه12:30 10:30شماره کلاس216 مهندسی شیمیعادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه