امین طوسی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
زبان تخصصی نرم افزار 109887 0 یکشنبه13:15 10:30شماره کلاس118م1عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
زبان تخصصی نرم افزار 109887 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
محیطهای چند رسانه ای 104973 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی همروند 103807 0 باگروه : :00عادی/ 97/06/06 - 10:30 3963
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
کارگاه برنامه سازی متلب 100432 0 یکشنبه16:15 11:30شماره کلاس213عادی/سه شنبه16:15 11:30شماره کلاس213عادی/ 97/06/06 - 08:00 3963
نظریه زبانها و ماشینها 806 0 یکشنبه11:30 07:30شماره کلاس213عادی/سه شنبه11:30 07:30شماره کلاس313عادی/ 97/06/06 - 10:30 3963
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 سه شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/04/09 - 16:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2