علی تقی زاده

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی کار و زمان 104831 0 یکشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
ارزیابی کار و زمان 104831 0 سه شنبه16:00 13:00 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
ارزیابی کار و زمان 104831 0 دوشنبه15:59 13:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
ارزیابی کار و زمان 104831 0 یکشنبه13:29 10:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
اقتصاد مهندسی 249 0 یکشنبه10:29 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
اقتصاد مهندسی 249 0 دوشنبه18:59 16:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
طرح ریزی واحدهای صنعتی 101423 0 سه شنبه15:59 13:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/04/03 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مدیریت و کنترل پروژه 111111 0 سه شنبه19:00 16:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/04/06 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1