فرشته صمدی
  • فرشته صمدی 

  • | گروه مهندسی شیمی |
  • استادیار
  • اتاق : 312
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی

فرشته صمدی

دانشکده و گروه محل کار

دانشکده مهندسی شیمی و مواد

گروه مهندسی شیمی

آدرس پست الکترونیکی

Fereshteh.samadi1@gmail.com

samadi@iaushiraz.ac.ir

تحصیلات

دوره دکتری:

 

دانشگاه :شیراز

عنوان  تحقیق: مدلسازی سه بعدی فرآیند اسیدکاری چاههای نفت و گاز در مخازن کربناته

دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه : شیراز

عنوان  تحقیق: مدلسازی یک بعدی فرآیند تزریق گاز به مخازن گازمیعانی جهت بازیافت میعانات گازی

 

دوره کارشناسی:

دانشگاه : شیراز

عنوان  تحقیق: مطالعه آزمایشگاهی بر روی خشک کردن مواد خمیری

زمینه کاری:

ترمودینامیک، انگیزش مخازن هیدروکربوری، شبیه سازی مخازن هیدروکربوری، ازدیاد برداشت

                                                                                                         انتشارات علمی:

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجی

1- Neda Kazemi, Fereshteh Samadi , “Thermodynamic, economic and thermo-economic optimization of a new proposed organic Rankine cycle for energy production from geothermal resources”, Energy Conversion and Management 121 (2016) 391–401.

 

 

2 - Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh, and Dariush Mowla, “3-D Simulation of Acid Injection into a Carbonate Porous Media: Nonlinear Chemistry”, Journal of Porous Media, 16 (10): 959–966 (2013).

 

3- Sakineh Shakerinezhad, Fereshteh Samadi, and Feridun Esmaielzadeh, “Pressure Transient Response of Partially Fractured Reservoirs”, Special Topics & Reviews in Porous Media — An International Journal, 4 (1): 1–11 (2013).

 

4 - Esmaeilzadeh, F., Samadi, F. “Modification of Esmaeilzadeh-Roshanfekr Equation of State to Improve Volumetric Predictions of Gas Condensate Reservoir”, Fluid Phase Equilibria, 267, 2008, 107-112.

 

 

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی

1- فردین کیوان نژاد، فرشته صمدی، " بهبود عملکرد معادله حالت ER و مدل UNIQUAC در پیش بینی میزان رسوب واکس ضمن مقایسه با داده های آزمایشگاهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر 1396

 

2-1- فردین کیوان نژاد، فرشته صمدی، " بررسی عوامل تاثیر گذار روی میزان رسوب واکس ضمن بهینه سازی پارامترهای مدل UNIQUAC با ژنتیک الگوریتم و استفاده از معادله حالت ER"، پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر 1396

 

3-  Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh, and Dariush Mowla,  “Numerical Investigation of Acid Wormholing During Acidization of Carbonate Formations”, The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries, 9 May, 2013, Tehran, I. R. Iran.

 

4- Sahar Khedri, Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh, and Dariush Mowla,” Design of Matrix Acidizing in Carbonate Oil Reservoirs”, The first National Conference of New Technologies in Chemical and Chemical Engineering, 16 May, 2013, Tehran, I. R. Iran.

 

5- Sahar Khedri, Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh, and Dariush Mowla,” Investigation of Bottomhole Pressure for Matrix Acidizing in Carbonate Oil Reservoirs”, The first National Conference of New Technologies in Chemical and Chemical Engineering, 16 May, 2013, Tehran, I. R. Iran.

 

6- Sahar Khedri, Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh, and Dariush Mowla,” Investigation the Effects of Acid Injection Velocity, Concentration and Temperature on the Wormhole Radius Penetration for  Matrix Acidizing in Carbonate Oil Reservoirs”, The first National Conference of New Technologies in Chemical and Chemical Engineering, 16 May, 2013, Tehran, I. R. Iran.

 

7-  Esmaeilzadeh, F., F., Samadi, " Modeling of Gas Condensate Well Performance Using Non-Darcy Flow and Capillary Number Effects by Compositional Method", The 5th International Chemical Engineering Congress and Exhibition, 2-5 January, 2008 Kish Island, I. R. Iran.

 

8- Esmaeilzadeh, F., F., Samadi, “ Comparison of ER-EOS and Improved PR-EOS for Volumetric Predictions of Gas Condensate Reservoir, 4 November, 2007, Isfahan, I. R. Iran.

 

عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی

1- Fereshteh Samadi, Feridun Esmaeilzadeh and Dariush Mowla, “Modeling of dissolution patterns for carbonate acidizing in the porous media”, The 4th International Conference on Porous Media and its Applications in Science, Engineering and Industry, 17–22 June 2012, Potsdam, Germany.

 

عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

1-کاهش COD از پسابهای صنعتی توسط غشا نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون

2- حذف آمونیاک از پسابهای صنعتی توسط غشا نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون

3-  حذف ترکیبات روغنی از پسابهای صنعتی توسط غشا نانوفیلتراسیون پلی  سولفون

4-بهینه سازی و کاهش آلاینده های زیست محیطی در واحد بازیافت گوگرد

5- بهینه سازی مصرف و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر از NGL

6- بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ارگانیک رانکین برای تولید انرژی از منابع زمین گرمایی

7-جذب فلزات سنگین در پساب رنگی بوسیله نانو الیاف الکتروریسی شده کیتوسان و پلی اتیلن اکساید /گرافن اکساید

8- بررسی اثر اصلاح سطح سیلانی نانو سیلیس بر جذب انتی بیوتیک آمپی سیلین از محلول ابی

 9-مدلسازی ترمودینامیکی رسوب واکس با استفاده از مدل UNIQUAC و معادله حالتER    

10- مدل سازی ترمودینامیکی جذب دی اکسید کربن توسط محلول آبی پتاسیم کربنات با استفاده از مدل  Extended UNIQUAC

11-مدلسازی حلالیت گازهای خالص N2 ,CH4 ,H2S ,CO2 در مایعات یونی با استفاده از معادلات حالت ER ,SRK ,PR

12-مدل­سازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین توسط مدل Flory-Huggins توسعه یافته با استفاده از معادله حالت ER اصلاح شده در طی تزریق کربن دی اکسید

 

 
 
 
 
 

 

 

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
انتقال حرارت 1 260 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته 103673 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 105670 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 105670 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 625 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
آزمایشگاه شیمی فیزیک 137 0 باگروه : :00عادی/ نامشخص 3963
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 3963
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 930560 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
انتقال حرارت 1 260 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
انتقال حرارت پیشرفته 262 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم دوم 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 105670 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 105670 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 316عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 625 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 316عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 ترم دوم 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه