مهدی صفرپور

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول فناوری اطلاعات 930130 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 نامشخص 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 شنبه10:15 07:30شماره کلاس15م1عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 شنبه12:00 10:30شماره کلاس15م1عادی/شنبه14:15 13:00شماره کلاس15م1عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
سیستم عامل 102501 0 نامشخص 97/10/16 - 16:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سیستم عامل 102501 0 یکشنبه16:00 13:00 شماره کلاس 117م1عادی/ 97/04/03 - 10:30 ترم دوم 1396
سیستمهای اطلاعات مدیریت 101074 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 117م1عادی/یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 97/03/29 - 08:00 ترم دوم 1396
شبکه های کامپیوتری 100907 0 شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 118م1عادی/یکشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2