راضیه ثانی
 • راضیه ثانی 

 • | گروه مهندسی مواد |
 • استادیار
 • اتاق : 208
 • شماره تماس : 09177106563
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

 Razieh Sani

Assistant  Professor of Materials Science & Engineering

 

Contact information:

  Postal address: Department of of Materials Science & Engineering, Shiraz Branch , Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

       

             Email: sani.razieh@gmail.com

 

Personal Specifications:

Name: Razieh

Surname:Sani

Nationality:Iranian

Education:

 • PhD in  Material Science and Engineering, Department of Material  Science and Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran ,( 2001-2007)

PhD’s Thesis: Effect of  Synthesis Conditions on Structure and Magnetic Properties of  Fe-CoFe2O4   Nanocomposite Systems  Prepared by Mechanical Activation and Subsequent Heat Treatment.

 

 • M.Sc. in Material Science and Engineering, Department of Material  Science and Engineering, School of Engineering,  Shiraz University , Shiraz, Iran, (1996-2000).
   

Master’s Thesis:Influence of Pulse Current on the Structure and Properties of Electrodeposited Composite Materials and Coloured Anodized Aluminium.

 

 • B.Sc. in Material Science and Engineering, Department of Material  Science and Engineering, School of Engineering,  Shiraz University , Shiraz, Iran, (1991-1996).
   

Project: Coloured Anodized Aluminium.

 

Employments:

 • Head of  Department of Materials Science & Engineering 2011-2013.

 

 

 

  Teaching experiences:

 • Conversion Coating, M.Sc.. Materials Science & Engineering.
 • Research Methodology, M.Sc.. Materials Science & Engineering.
 • Materials Engineering Design ,PhD. Materials Science & Engineering.
 • Crystallograghy, B.Sc. Materials Science & Engineering.
 • Engineering Materials Selection, B.Sc. Materials Science & Engineering.
 • New Materials, B.Sc. Materials Science & Engineering.  
 • Materials Science, B.Sc. Mechanical and Industrial Engineering.

Theses supervised:

 • 30 B.Sc. Students in Materials Science & Engineering.
 • 4 M.Sc.Students in Materials Science & Engineering.

Interested Areas of Research:

 • Synthesis of Magnetic nanocomposite by Mechanical Alloying.
 •       Synthesis of composite  by Friction Stir Welding.
 •       Synthesis of nanocomposite by Accumulative Roll Bonding.
 • Synthesis of Magnetic Ferrite nanoparticle by Mechanical  Milling.
 • Synthesis of nanoparticle by Mechanical Milling.
 • Coating of metals and alloys.
 • Nanocomposite coating.
 • Duplex nanocomposite coating.
 • Composite Material.
 • Coloured Anodized Aluminium.
 • Composite Material Coating.

Achievement:

 • Second Rank student of the department in B.Sc. course (1996).
 • First class student of the department in PhD course in 2003.
 • First Rank student of the department in comperhensive examination  in 2004.
 • First class student of the department in PhD course in  2004.
 • First class student of the department in PhD course in 2005.

 

Computer Skills:

 • Abaqus,Fortran , VB,FoxP, Word ,Excel , Power Point , Photoshop.

 

Longuage Skills:

 • English (well).

اطلاعات بیشتر

 

  سارا زارعی نژاد - کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مواد، شیراز، ایران
  راضیه ثانی - استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مواد، شیراز، ایران

مقالات و کتب

 

Publications:

1-R.Sani, A.Beitollahi, "Investigation of phase evolution of  CoFe2O4 nanoparticles prepared by limited mechanical activation and heat treatment in compartion to conventional powder metallurgy", Journal of New Materials, 2013.

2- R. Sani, A. Beitollahi, "Phase evolution and magnetic properties of Co/a-Fe2O3 powder mixtures with different molar ratios treated by mechanical alloying", Journal of Non-Crystalline Solids, 2008.

3- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,  "Synthesis ,phase formation study and magnetic properties of CoFe2O4 nanopowder prepared by high energy milling" , Journal of material science, 2007.

4- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,M.Bafghi,  "Synthesis and characterization of CoFe2O4 nanoparticles prepared by high energy milling",1 St iran-Russia, Joint Seminar & Worhshops on Nanotechnology ,28-30 may 2005.

5- A. Beitollahi, R. Sani, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev  ,"Structural and magnetic properties study of CoFe2O4 nanopowder prepared by mechanical milling using metallic cobalt and hematite powder blend",Nanotech 2006.

6- M.E. Bahrololoom, R. Sani , "The influence of pulse plating parameters on the hardness and wear resistance of nickel–alumina composite coatings" , Surface & Coatings Technology 192(2005).

Conference Papers:

1-R.Sani, M.E. Bahrololoom, "Effect of pulse anodizing on the properties of anodized aluminium", Proceedings of the Third National Seminar on Surface Engineering, Tehran, Iran, November 1999.

2-R. Sani, M.E. Bahrololoom, "Investigation of pulse currents on the hardness of nickel-alumina composite coatings", Proceeding of the Third National Congress of Metallurgical Society of Iran, Isfahan, Iran, October 1999.

3- سارا زارعی نژاد ، راضیه ثانی، " بررسی پوشش نانوکامپوزیتNi-P/Al2O3-SiC "،مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فناوری نانو، علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، اسفند ماه 1396.

Publications:

1-R.Sani, A.Beitollahi, "Investigation of phase evolution of  CoFe2O4 nanoparticles prepared by limited mechanical activation and heat treatment in compartion to conventional powder metallurgy", Journal of New Materials, 2013.

2- R. Sani, A. Beitollahi, "Phase evolution and magnetic properties of Co/a-Fe2O3 powder mixtures with different molar ratios treated by mechanical alloying", Journal of Non-Crystalline Solids, 2008.

3- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,  "Synthesis ,phase formation study and magnetic properties of CoFe2O4 nanopowder prepared by high energy milling" , Journal of material science, 2007.

4- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,M.Bafghi,  "Synthesis and characterization of CoFe2O4 nanoparticles prepared by high energy milling",1 St iran-Russia, Joint Seminar & Worhshops on Nanotechnology ,28-30 may 2005.

5- A. Beitollahi, R. Sani, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev  ,"Structural and magnetic properties study of CoFe2O4 nanopowder prepared by mechanical milling using metallic cobalt and hematite powder blend",Nanotech 2006.

6- M.E. Bahrololoom, R. Sani , "The influence of pulse plating parameters on the hardness and wear resistance of nickel–alumina composite coatings" , Surface & Coatings Technology 192(2005).

Conference Papers:

1-R.Sani, M.E. Bahrololoom, "Effect of pulse anodizing on the properties of anodized aluminium", Proceedings of the Third National Seminar on Surface Engineering, Tehran, Iran, November 1999.

2-R. Sani, M.E. Bahrololoom, "Investigation of pulse currents on the hardness of nickel-alumina composite coatings", Proceeding of the Third National Congress of Metallurgical Society of Iran, Isfahan, Iran, October 1999.

3- سارا زارعی نژاد ، راضیه ثانی، " بررسی پوشش نانوکامپوزیتNi-P/Al2O3-SiC "،مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فناوری نانو، علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، اسفند ماه 1396.

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه