راضیه ثانی
 • راضیه ثانی 

 • | گروه مهندسی مواد |
 • استادیار
 • اتاق : 208
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

بیوگرافی

 Razieh Sani

Assistant  Professor of Materials Science & Engineering

 

Contact information:

  Postal address: Department of of Materials Science & Engineering, Shiraz Branch , Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

       

             Email: sani.razieh@gmail.com

 

Personal Specifications:

Name: Razieh

Surname:Sani

Nationality:Iranian

Education:

 • PhD in  Material Science and Engineering, Department of Material  Science and Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran ,( 2001-2007)

PhD’s Thesis: Effect of  Synthesis Conditions on Structure and Magnetic Properties of  Fe-CoFe2O4   Nanocomposite Systems  Prepared by Mechanical Activation and Subsequent Heat Treatment.

 

 • M.Sc. in Material Science and Engineering, Department of Material  Science and Engineering, School of Engineering,  Shiraz University , Shiraz, Iran, (1996-2000).
   

Master’s Thesis:Influence of Pulse Current on the Structure and Properties of Electrodeposited Composite Materials and Coloured Anodized Aluminium.

 

 • B.Sc. in Material Science and Engineering, Department of Material  Science and Engineering, School of Engineering,  Shiraz University , Shiraz, Iran, (1991-1996).
   

Project: Coloured Anodized Aluminium.

 

Employments:

 • Head of  Department of Materials Science & Engineering 2011-2013.

 

 

 

  Teaching experiences:

 • Conversion Coating, M.Sc.. Materials Science & Engineering.
 • Research Methodology, M.Sc.. Materials Science & Engineering.
 • Materials Engineering Design ,PhD. Materials Science & Engineering.
 • Crystallograghy, B.Sc. Materials Science & Engineering.
 • Engineering Materials Selection, B.Sc. Materials Science & Engineering.
 • New Materials, B.Sc. Materials Science & Engineering.  
 • Materials Science, B.Sc. Mechanical and Industrial Engineering.

Theses supervised:

 • 30 B.Sc. Students in Materials Science & Engineering.
 • 4 M.Sc.Students in Materials Science & Engineering.

Interested Areas of Research:

 • Synthesis of Magnetic nanocomposite by Mechanical Alloying.
 •       Synthesis of composite  by Friction Stir Welding.
 •       Synthesis of nanocomposite by Accumulative Roll Bonding.
 • Synthesis of Magnetic Ferrite nanoparticle by Mechanical  Milling.
 • Synthesis of nanoparticle by Mechanical Milling.
 • Coating of metals and alloys.
 • Nanocomposite coating.
 • Duplex nanocomposite coating.
 • Composite Material.
 • Coloured Anodized Aluminium.
 • Composite Material Coating.

Achievement:

 • Second Rank student of the department in B.Sc. course (1996).
 • First class student of the department in PhD course in 2003.
 • First Rank student of the department in comperhensive examination  in 2004.
 • First class student of the department in PhD course in  2004.
 • First class student of the department in PhD course in 2005.

 

Computer Skills:

 • Abaqus,Fortran , VB,FoxP, Word ,Excel , Power Point , Photoshop.

 

Longuage Skills:

 • English (well).

اطلاعات بیشتر

 

  سارا زارعی نژاد - کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مواد، شیراز، ایران
  راضیه ثانی - استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مواد، شیراز، ایران

مقالات و کتب

 

Publications:

1-R.Sani, A.Beitollahi, "Investigation of phase evolution of  CoFe2O4 nanoparticles prepared by limited mechanical activation and heat treatment in compartion to conventional powder metallurgy", Journal of New Materials, 2013.

2- R. Sani, A. Beitollahi, "Phase evolution and magnetic properties of Co/a-Fe2O3 powder mixtures with different molar ratios treated by mechanical alloying", Journal of Non-Crystalline Solids, 2008.

3- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,  "Synthesis ,phase formation study and magnetic properties of CoFe2O4 nanopowder prepared by high energy milling" , Journal of material science, 2007.

4- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,M.Bafghi,  "Synthesis and characterization of CoFe2O4 nanoparticles prepared by high energy milling",1 St iran-Russia, Joint Seminar & Worhshops on Nanotechnology ,28-30 may 2005.

5- A. Beitollahi, R. Sani, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev  ,"Structural and magnetic properties study of CoFe2O4 nanopowder prepared by mechanical milling using metallic cobalt and hematite powder blend",Nanotech 2006.

6- M.E. Bahrololoom, R. Sani , "The influence of pulse plating parameters on the hardness and wear resistance of nickel–alumina composite coatings" , Surface & Coatings Technology 192(2005).

Conference Papers:

1-R.Sani, M.E. Bahrololoom, "Effect of pulse anodizing on the properties of anodized aluminium", Proceedings of the Third National Seminar on Surface Engineering, Tehran, Iran, November 1999.

2-R. Sani, M.E. Bahrololoom, "Investigation of pulse currents on the hardness of nickel-alumina composite coatings", Proceeding of the Third National Congress of Metallurgical Society of Iran, Isfahan, Iran, October 1999.

3- سارا زارعی نژاد ، راضیه ثانی، " بررسی پوشش نانوکامپوزیتNi-P/Al2O3-SiC "،مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فناوری نانو، علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، اسفند ماه 1396.

Publications:

1-R.Sani, A.Beitollahi, "Investigation of phase evolution of  CoFe2O4 nanoparticles prepared by limited mechanical activation and heat treatment in compartion to conventional powder metallurgy", Journal of New Materials, 2013.

2- R. Sani, A. Beitollahi, "Phase evolution and magnetic properties of Co/a-Fe2O3 powder mixtures with different molar ratios treated by mechanical alloying", Journal of Non-Crystalline Solids, 2008.

3- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,  "Synthesis ,phase formation study and magnetic properties of CoFe2O4 nanopowder prepared by high energy milling" , Journal of material science, 2007.

4- R. Sani ,A. Beitollahi, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev,M.Bafghi,  "Synthesis and characterization of CoFe2O4 nanoparticles prepared by high energy milling",1 St iran-Russia, Joint Seminar & Worhshops on Nanotechnology ,28-30 may 2005.

5- A. Beitollahi, R. Sani, Yu.V. Maksimov and I.P. Suzdalev  ,"Structural and magnetic properties study of CoFe2O4 nanopowder prepared by mechanical milling using metallic cobalt and hematite powder blend",Nanotech 2006.

6- M.E. Bahrololoom, R. Sani , "The influence of pulse plating parameters on the hardness and wear resistance of nickel–alumina composite coatings" , Surface & Coatings Technology 192(2005).

Conference Papers:

1-R.Sani, M.E. Bahrololoom, "Effect of pulse anodizing on the properties of anodized aluminium", Proceedings of the Third National Seminar on Surface Engineering, Tehran, Iran, November 1999.

2-R. Sani, M.E. Bahrololoom, "Investigation of pulse currents on the hardness of nickel-alumina composite coatings", Proceeding of the Third National Congress of Metallurgical Society of Iran, Isfahan, Iran, October 1999.

3- سارا زارعی نژاد ، راضیه ثانی، " بررسی پوشش نانوکامپوزیتNi-P/Al2O3-SiC "،مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فناوری نانو، علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، اسفند ماه 1396.

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتخاب مواد فلزی 256 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
خواص فیزیکی مواد 1130 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
رنگ و پوشش های تبدیلی 105289 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
علم مواد 109522 0 نامشخص 97/10/16 - 16:00 ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 105711 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ریخته گری (ذوب و مدل سازی) 106811 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کریستالوگرافی و آزمایشگاه 104384 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
مواد پیشرفته 826 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/06/04 - 10:30 3963
انتخاب مواد فلزی 256 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
انتقال مطالب علمی و فنی 264 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
علم مواد 109522 0 یکشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
علم مواد 109522 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 118عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
علم مواد 109522 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 315عادی/سه شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
علم مواد 109522 0 یکشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 315عادی/ 97/03/29 - 16:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص 97/05/15 - ترم دوم 1396
کارگاه ریخته گری (ذوب و مدل سازی) 106811 0 شنبه10:00 07:30عادی/ 97/03/21 - 10:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2