امین ربیعی زاده
  • امین ربیعی زاده 

  • | گروه مهندسی مواد |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

توضیحات استاد

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بررسی های غیر مخرب 109 0 سه شنبه09:30 07:30عادی/ 97/10/11 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه تجزیه فلزات (تجزیه کمی) 930251 0 پنج شنبه10:30 08:30عادی/ 97/10/08 - 12:00 ترم اول 1397
بررسی های غیر مخرب 288 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه 1058 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه 1058 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
روشهای پیشرفته جوشکاری (اتصالات) 1123 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
روش های پیشرفته غیر مخرب 120092 0 پنج شنبه15:30 13:30عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
روش های نوین مطالعه مواد و آز 35133307 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
سرامیک های مهندسی 105342 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص 97/10/12 - 08:00 ترم اول 1397
متالورژی پودر 719 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
متالورژی جوشکاری 720 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
نقشه کشی مهندسی 104827 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
نقشه کشی مهندسی 104827 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آزمایشگاه بررسی های غیر مخرب 109 0 باگروه : :00عادی/ 97/03/19 - 10:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته 120087 0 چهار شنبه15:30 13:30عادی/ 97/03/19 - 09:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2