پیمان قطعی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها 1069 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک 107915 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 110عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک 107915 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 110عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک 107915 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 110عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
دینامیک سازه ها 101877 0 پنج شنبه14:00 11:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
دینامیک سازه ها 101877 0 چهار شنبه13:30 10:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار و روش تحقیق 100657 0 چهار شنبه10:30 08:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/04/09 - 13:30 ترم دوم 1396
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 1068 0 چهار شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 110عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/05/15 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1