مهدی محرابی
  • مهدی محرابی 

  • | گروه مهندسی کامپیوتر |
  • استادیار
  • اتاق : 106 دانشکده مهندسی 1
  • شماره تماس : 09177171165
  • پست الکترونیکی :
  • فایل رزومه :

بیوگرافی

 
نام و نام خانوادگی: مھدی محرابی
محل متولد: شیراز
mehrabi@iaushiraz.ac.ir : آدرس پست الکترونیکی
std.mehrabi@gmail.com
*تحصیلات
دوره دکتری: دانشگاه : علوم و تحقیقات تھران
عنوان تحقیق: استخراج بردار ھای ویژگی برای بازیابی محتوای مکانی
H. اطلاعات دیداری از حوزه فشرده استاندارد تصاویر متحرک 264
Feature lecture extraction for spatial content based visual retrieval in H.264
compressed domain
دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه : دانشگاه شیراز
عنوان تحقیق: شبیھ سازی و ارزیابی روشھای کدینگ تصویری برای انتقال
در شبکھ اینترنت
Simulation & evaluation of video coding for streaming over IP network
دوره کارشناسی: دانشگاه : دانشگاه تھران
. OF عنوان تحقیق: طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده
سوابق کاری و اجرایی
:
-استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۹ تا کنون.
-دبیر علمی اولین ھمایش مھندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات شیراز
.۱۳۹۱
- مدیر فنی پروژه کارت بلیط اتوبوسرانی شیراز-شرکت سامانھ الماس پارس
. شھرداری شیراز- ۱۳۸۸
- مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی شبیھ ساز کانالھای اینترنتی و
. مخابراتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، ۱۳۸۴
- مدیر و طراح فرستنده گیرنده ھوشمند بی سیم –صنایع متالوژی یزد-
.۱۳۹۴
- طراحی سیستم کنترل تصادف با اتوماتای سلولی در واحد دزفول.
- داوری کنفرانسھا و مجلات گروه کامپیوتر.
*انتشارات علمی:
کتابھا
عنوان مقالات چاپ شده در
مجلات علمی فارسی
عنوان مقالات چاپ شده در
مجلات معتبر علمی خارجی
1-Mehrabi, Mahdi, et al. "Fast content access and retrieval of JPEG compressed
images." Signal Processing: Image Communication 46 (2016): 54-59.
2- Ahmad Rouhani, Hossein Kord and Mahdi Mehrabi ,” A Comprehensive
Method for Optimum Sizing of Hybrid Energy Systems using Intelligence
Evolutionary Algorithms”, Indian Journal of Science and Technology,vol 6, no 6,
2013.
3-M. Mehrabi, F. Zargari, M. Ghanbari, “Compressed Domain Content Based
Retrieval Using H.264 DC-Pictures”, Multimedia Tools and Application, Springer
Science + Business Media, 2011.
4-M. Mehrabi, F. Zargari, M. Ghanbari, “Fast and Low Complexity Method for
Content Accessing and Extracting DC-Pictures From H.264 Coded Videos”, IEEE
Transactions on Consumer Electronics, August, 2010.
5- F. Zargari, M. Mehrabi, M. Ghanbari, “Compressed Domain Texture Based
Visual Information Retrieval Method For I-Frame Coded Pictures”, IEEE
Transactions on Consumer Electronics, May 2010.
عنوان مقالات ارائھ شده
در ھمایش ھای معتبر
داخلی
، ۱- طاھری، احمد؛ فرھاد راد؛ کیوان رحیمی زاده و مھدی محرابی، ۱۳۹۳
یک الگوریتم ایستای زمان بندی کارھای وابستھ در رایانش ابری، ھمایش
ملی مھندسی رایانھ و مدیریت فناوری اطلاعات، تھران.
۲- حیدری ارجلو، سونا؛ فرھاد راد؛ کیوان رحیمی زاده و مھدی محرابی،
۱۳۹۳ ، یک الگوریتم زمانبندی عادلانھ با ھدف افزایش کیفیت خدمات در
محیطھای محاسبات ابری ناھمگن، ھمایش ملی مھندسی رایانھ و مدیریت
فناوری اطلاعات، تھران.
۳- "ارایھ روشی ابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای زمانبندی وظایف
در محیطھای محاسبات ابری"، اسما فولادی وندا، فرھاد راد، مھدی محرابی،
. ھمایش ملی مھندسی رایانھ و مدیریت فناوری اطلاعات، تھران، ۱۳۹۳
۴- تقویان، سید علیرضا؛ مھدی محرابی و ملیحھ ثابتی، ۱۳۹۲ ، آشکار سازی
چھره با استفاده از الگوریتم ھای ھوشمند، اولین کنفرانس ملی نوآوری
در مھندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تنکابن.
۵- تقویان، سید علیرضا؛ مھدی محرابی و ملیحھ ثابتی، ۱۳۹۲ ، آشکار سازی
چھره با استفاده از درخت تصمیم گیری، ھمایش ملی مھندسی کامپیوتر و
فناوری اطلاعات، شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
۶- "بھبود روش رفع ابھام معنایی بر پایھ شباھت مفھومی متون"، صادق
والی پور، سید مصطفی فخراجمد، مھدی محرابی، عرفانھ جمالی جھرمی،
اولین ھمایش ملی کاربرد سیستم ھای ھوشمند (محاسبات نرم) در علوم و
. صنایع ۱۳۹۲
۷- سبزعلی، مسعود؛ رضا اکبری و مھدی محرابی، ۱۳۹۲ ، ترکیب الگوریتم
برای تشخیص ارقام دست نوشتھ فارسی، اولین کنفرانس ملی Naive Bayes وSVM
نوآوری در مھندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تنکابن.
۸- سبزعلی، مسعود؛ رضا اکبری و مھدی محرابی، ۱۳۹۲ ، یک استخراج ویژگی
جدیدبرای تشخیص ارقام دست نوشتھ فارسی درپایگاه داده بزرگ ھدی، اولین
ھمایش ملی رویکردھای نوین در مھندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات،
رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش.
بلوک"، مھدی DCT ۹- "استخراج میانگین زیر بلوکھا از ضرایب تبدیل
. محرابی، اولین ھمایش ملی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، شیراز ۱۳۹۱
حسن جلوه، مھدی ، JPEG" ۱۰ - "استخراج تصاویر تخمینی از رشتھ بیت
محرابی، سید مصطفی فخر احمد، اولین ھمایش ملی کامپیوتر و فنآوری
. اطلاعات، شیراز ۱۳۹۱
۱۱ - "ابھام زدایی واژه ھای چند معنایی در ترجمھ ماشینی با استفاده از
الگوریتم مورچگان"، آدین حسین پور، علی رفیعی، مھدی محرابی، اولین
. ھمایش ملی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، شیراز ۱۳۹۱
۱۲ - " طراحی سیستم صف در بھبود تاخیر در شبکھ ھای حسگر متحرک"، صادق
والی پور، مھدی محرابی، سید مصطفی فخر احمد، عرفانھ جمالی جھرمی،
. اولین ھمایش ملی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات، شیراز ۱۳۹۱
۱۳ - والی پور، صادق؛ سید مصطفی فخراجمد؛ مھدی محرابی و عرفانھ جمالی
جھرمی، ۱۳۹۲ ، بھبود روش رفع ابھام معنایی بر پایھ شباھت مفھومی متون،
اولین ھمایش ملی کاربرد سیستم ھای ھوشمند (محاسبات نرم) در علوم و
صنایع، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
۱۴ - مجید رییس وند، فرشید مبشری، مھدی محرابی، ۱۳۹۴ ، "بررسی الزامات و
نیازمندیھای پیاده سازی ابر خصوصی در سازمان منطقھ ویژه اقتصادی
انرژی پارس" ، چھارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارنباطات
. در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، تھران، ۱۳۹۴
۱۵ - فاطمھ داوودی، مھدی محرابی، " بررسی مدلھای بھینھ سازی مصرف
انرژی در وسایل سیار با استفاده از محاسبات ابری" ، ھمایش ملی فناوری
اطلاعات و، ارتباطات، و محاسبات نرک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
. خوراسگان اصفھان، ۱۳۹۵
۱۶ - "بررسی منبع انرژی کھ توانش با تابش نور تامین میشود، در یک
استاندارد،جھت استفاده در مصارف مرتبط بھ غبار ھوشمند"، CMOS پروسھ ی
مصطفی رعیتی فرد، مھدی محرابی، دومین کنفرانس بین المللی یافتھ ھای
نوین در مھندسی برق و علوم کامپیوتر، ۲۴ اردیبھشت ۱۳۹۵ ، رامسر ایران.
۱۷ - "بررسی و تحلیل موضوعات مربوط بھ امنیت، حریم، اعتماد و تھدیدات
در محیط ھای محاسبات ابری" ، مصطفی رعیتی فرد، مھدی محرابی، اولین
ھمایش ملی مھندسی برق باشگاه پژوھشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد
. اسلامی واحد شیراز ۱۳۹۵
۱۸ - "ساختن بلاک ھا برای معماری ابر(توده) قابل اعتماد" ، مصطفی رعیتی
فرد، مھدی محرابی، اولین ھمایش ملی مھندسی برق باشگاه پژوھشگران جوان
. و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۱۳۹۵
عنوان مقالات ارائھ شده
در ھمایش ھای معتبر
خارجی
1- F. Zargari, M. Mehrabi, M. Ghanbari, “A Robust Compressed
Domain Feature Vector for Texture Based Image Retrieval”, IEEE
Content Based Multimedia Retrieval Conference, CBMI 2008.
2- F. Zargari, M. Mehrabi, “Compressed Domain Texture Retrieval
Based on I-Frame Coding in H.264”, IEEE Multimedia Conference,
ICME,2007.
3- M. Mehrabi, Sh. Golbahar,” Modeling of Internet packet Loss and its
Effect on Video over IP,” 3rd international workshop of information
technology& Its discipline, Isfahan, Iran, 2006.
4- M. Mehrabi, Sh. Golbahar ,“Error Concealment for Inter frame in
Standard Video Codec,” The 3rd conference on machine vision and
image processing& Applications (MVIP), Tehran, Iran, 2005.
عنوان راھنمایی پایان
- نامھ ھای کارشناسی ارشد ۱ "رفع ابھام معنایی کلمات در ترجمھ ماشینی با استفاده از شباھت
. کسینوسی " ، حسن نعمھ، دانشگاه آزاد اراک، ۱۳۸۹
مریم غلامی، ، H. ۲- "تشخیص شات بر روی استاندارد فشرده سازی ویدئویی " 264
. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ۱۳۹۱
، JPEG" از تصاویر فشرده شده با استاندارد DC ۳- " استخراج سریع تصاویر
. حسن جلوه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ۱۳۹۱
۴- " رفع ابھام معنایی برپایھ شباھت مفھومی متون"، صادق والی پور،
. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ۱۳۹۲
۵-" پیش بینی و ھشدار تصادفات رانندگی با استفاده از آتوماتای سلولی"،
. محسن صدیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ۱۳۹۲
۶- "ابھام زدایی واژه ھای چند معنایی در ترجمھ ماشین"، آدین حسین
. پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ۱۳۹۱
۷- " زمانبندی وظایف بر اساس الگوریتم ژنتیک در محیطھای پردازش
. ابری"، اسما فولادی، علوم و تحقیقات واحد یاسوج، ۱۳۹۲
۸- "ارائھ یک الگوریتم زمانبندی وظایف در محیطھای پردازش ابری"، سونا
. حیدری، علوم و تحقیقات واحد یاسوج، ۱۳۹۲
۹- " طراحی یک الگوریتم ایستای زمانبندی کارھای وابستھ در رایانش
ابری"، احمد طاھری، علوم و تحقیقات واحد یاسوج، ۱۳۹۲
۱- " آشکار سازی چھره با استفاده از درخت تصمیم گیری" ،علیرضا
. تقویان دانشگاه آزاد دزفول، ۱۳۹۳
۲- " انتخاب سنسورھا با در نظر گرفتن انرژی برای شبکھ ھای حسگر بی
سیم بزرگ مقیاس"، راحیل دھش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،
.۱۳۹۴
۳- " انتخاب گره سرخوشھ در شبکھ حسگر بیسیم برای کاھش مصرف
، "SVM انرژی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی
. مھدی راد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۱۳۹۵
۴- " تشخیص نفوذ بر اساس استخراج داده ھای شبکھ از طریق طبقھ
بندی ھای چند کلاسی" ، الھام غھاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
. شیراز، ۱۳۹۵

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازیابی پیشرفته اطلاعات 930111 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
سیستم های توزیع شده و رایانش ابری 110833 0 پنج شنبه17:15 14:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
سیستمهای عامل پیشرفته 108188 0 نامشخص 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
سیستمهای عامل پیشرفته 108188 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
سیگنال ها و سیستم ها 591 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 597 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
مفاهیم پیشرفته در معماری کامپیوتر 1 110840 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 116م1عادی/پنج شنبه14:15 13:00 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
امنیت تجارت الکترونیکی 930337 0 باگروه00:00 00:00عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
بازیابی پیشرفته اطلاعات 930111 0 چهار شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
بینائی کامپیوتر 930365 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 97/04/02 - 10:30 ترم دوم 1396
پردازش موازی 110835 0 پنج شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/10 - 10:30 ترم دوم 1396
سیستمهای عامل پیشرفته 108188 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 930455 0 پنج شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1