حمیدرضا خاکره

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 2 261 0 یکشنبه16:00 13:00 شماره کلاس 209م1عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 110839 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 109474 0 سه شنبه12:30 09:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی انرژیهای تجدید پذیر (1) 930431 0 چهار شنبه16:30 13:30عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
کارآموزی 1 372 0 نامشخص 97/10/01 - 08:00 3963
کارآموزی 2 371 0 نامشخص 97/10/01 - 10:00 3963
انتقال حرارت 2 261 0 باگروه : :00عادی/ 97/04/02 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
طراحی سیستم های تهویه مطبوع1 1080 0 سه شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1 103620 0 یکشنبه12:00 09:00 شماره کلاس 209م1عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1 103620 0 سه شنبه12:00 09:00 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1