علیرضا کریمی

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 1 104816 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک 2 23120142 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک 2 23120142 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
الکترونیک آنالوگ 105021 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
الکترونیک صنعتی 255 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
الکترونیک صنعتی 255 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
فیزیک الکترونیک 23120132 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مباحث ویژه در الکترونیک 89101999 0 نامشخص 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
ابزار دقیق 23120159 0 یکشنبه13:15 10:15 شماره کلاس 218م1عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
الکترونیک 1 104816 0 یکشنبه17:30 15:30 شماره کلاس 218م1عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
الکترونیک 1 104816 0 یکشنبه15:30 13:30 شماره کلاس 218م1عادی/ 97/03/31 - 08:00 ترم دوم 1396
الکترونیک آنالوگ 105021 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه