محمد صادق جوادی اصطهباناتی
  • محمد صادق جوادی اصطهباناتی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

توضیحات استاد

علم سنجی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ 97/03/20 - 07:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 0 یکشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ 97/03/20 - 09:00 ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 140 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 07:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 23120224 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ 97/03/20 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 23120224 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 10:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 23120224 0 یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ نامشخص ترم دوم 1396
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2 23120224 0 دوشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 104 کارگاهعادی/ 97/03/21 - 09:00 ترم دوم 1396
ایمنی در برق 101332 0 شنبه18:30 16:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/04/06 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
حفاظت و رله ها 427 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه 10212121 0 شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
عایقها و فشار قوی 646 0 شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/04/05 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1