سیدمحمدحسین حجتی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی تولید 109664 0 شنبه12:00 09:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی تولید 109664 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای (1) 110911 0 یکشنبه12:00 09:00 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای (1) 110911 0 یکشنبه16:00 13:00 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق 498 0 نامشخص 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم های صف 111703 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی تولید 109664 0 یکشنبه15:59 13:00 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
برنامه ریزی تولید 109664 0 یکشنبه11:59 09:00 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/03/30 - 10:30 ترم دوم 1396
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای (1) 110911 0 شنبه11:59 09:00 شماره کلاس 310م1عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2