فرشاد پسران
  • فرشاد پسران 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزار دقیق 23120159 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
اتوماسیون صنعتی 101353 0 پنج شنبه17:45 15:00عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
اتوماسیون صنعتی 101353 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 142 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 104859 0 نامشخص 97/10/25 - 08:00 ترم اول 1397
رباتیک پیشرفته 104646 0 نامشخص 98/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3