زهره فرخی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول بهداشت محیط 104239 0 سه شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
اصول مدیریت ایمنی 104660 0 چهار شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 219م1عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
اصول مدیریت ایمنی 104660 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
اعلام و اطفاء حریق 104751 0 چهار شنبه14:30 12:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/24 - 10:30 ترم اول 1397
ایمنی بالابرها (حمل و نقل مواد) 102811 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
ایمنی در برق 101332 0 باگروه : :00عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
ایمنی در کشاورزی و خدمات 108888 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
بیماریهای شغلی و اورژانسهای طب کار 105086 0 چهار شنبه12:30 10:30 شماره کلاس 318م1عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
حقوق کار و تامین اجتماعی 107258 0 چهار شنبه18:30 17:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
عوامل شیمیایی محیط کار 109829 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/10/24 - 08:00 ترم اول 1397
عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 105545 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مهندسی فاکتورهای انسانی 110470 0 سه شنبه18:00 15:00 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
مهندسی فاکتورهای انسانی 110470 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه پایانی 104785 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2