الهام پروین نیا

توضیحات استاد

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: الهام پروین نیا
تاریخ و محل متولد: شیراز
دانشکده و گروه محل کار: دانشکده مهندسی گروه کامپیوتر –
آدرس پست الکترونیکی:
eparvinnia@yahoo.com
آدرس سایت:
Parvinnia.ir
تلفن محل کار:
 
تلفن همراه :
تحصیلات
دوره دکتری:
دانشگاه : دانشگاه دولتی شیراز
عنوان تحقیق: an Adaptive Learning Weighted Similarity Function to Improve Performance of the Nearest Neighbor algorithm
دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه : آزاد واحد جنوب تهران
عنوان تحقیق: کاربرد شیکه عصبی فازی در کنترل ترافیک شبکه ATM
دوره کارشناسی: دانشگاه : دانشگاه دولتی شیراز
عنوان تحقیق: طراحی ساختیافته سیستم مامایی دامداریهای صنعتی
زمینه کاری:
Data mining
Machine learning
Algorithm Design
افتخارات: دانشجوئی رتبه اول دوره دکتری
دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی
نفر سوم پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی 1392
. سوابق کاری و اجرایی : 1 مدیر گروه ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر از بهمن 1392 الی مهر 1396 .
.2 معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد واحد شیراز از تیرماه 1391 الی شهریور 94 .
.3 دبیر اولین همایش ملی مهندسی و علوم کامپیوتر ، 11 آبان 1391 .
.4 عضو شورای فن آوری اطلاغات دانشگاه آزاد شیراز 1393 .
.5 عضو کمیته داوری چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ICELET2013 .
.6 عضو کمیته داوری پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش IKT2013 .
.7 دبیر کمیته ثبت نام و انتشارات دومین همایش پیشرفتهای معماری سازمانی ، دانشگاه صنعتی شیراز ، آبان
1397 .
. طرح پژوهشی 1 اصول برترطراحی معماری سازمانی مبتنی بر ایده های متخصصین
5 / 12 / 92 همکار طرح دکتر ریوف خیامی
انتشارات علمی:
. کتابها 1 معماری سازمانی در عمل: مفاهیم، اصول و دیدگاه ها در پارادایم معماری سازمانی . سید رئوف خیامی،
امیر درجه، الهام پروین نیا. انتشارات دیباگران. 1395
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات
علمی فارسی
.1 آنالیز داده های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ با استفاده از تکنیک های داده کاوی مطالعه
موردی بیماران مرکز تحقیقات کورلورکتال بیمارستان شهید فقیهی شیراز
الهام پروین نیا ، میثم محمدی ، علی محمد بنان زاده ، پرستو خیامی
مجله غلوم پزشکی رازی )علمی پژوهشی(، زانویه - 2019
.2 ارائه مدلی برای سیستم های توصیه گر فیلم مبتنی بر رویکرد مشارکت محور
بهنام حیدری، الهام پروین نیا
مجله فن آوری اطلاعات در طراحی مهندسی )علمی پژوهشی ( دوره دهم، شماره اول، بهار و تابستان – 1396 .
.3 ارائه یک سیستم تصمیمیار جهت پیش بینی خاموشی اضطراری نیروگاههای برق آبی با استفاده از استخراج
قوانین انجمنی . مطالعه موردی: نیروگاه برق آبی مارون بهبهان
الهام پروین نیا ، خسرو فرداد
مجله کیفیت . بهره وری صنعت برق ایران ) علمی پژوهشی ( سال – هفتم شماره 13 بهار و تابستان 1397 .
.4 ارائه مدل پیش بینی بیماری قلبی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی
مسلم بهروزی ، الهام پروین نیا
Iranian journal of medical information Vol. 4 issue 3
 

مقالات و کتب

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات
علمی خارجی
1. A Robust Instance Weighting Technique for Nearest Neighbor Classification in Noisy Environments
Elham Parvinnia, Mohammad Reza moosavi, mansour Zolghadri Jahromi, Momammad hadi Sadroddini. Indian Journal of Science and Technology ( ISI) , vol.8 , no.1 ,pp. 70-78, 2015.
2. Classification of EEG Signals Using Adaptive Weighted Distance Nearest Neighbor Algorithm. Elham Parvinnia, Malihe Sabeti, Mansoor Zolghadri Jahromi, Reza Boostani. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences (ISI , Elsevier) , No. 26 , 2014. , http://dx.doi.org/10.1016/j.jksuci.2013.01.001
3. Improving the Nearest Neighbor Classifier Using Genetic Algorithm and Adaptive Distance Measure
Elham Parvinnia
AWERProcedia Information Technology & Computer Science vol. 03, pp. 495-500 , 2013.
4. Designing a Fuzzy Rule Base System to Head Cluster Election in Wireless Sensor Networks. Maysam Gharghi, Elham Parvinnia, Raouf Khayami. Indian Journal of Science and Technology ( ISI) , vol. 6 , no. 5 , May 2013.
5. Overfit Prevention in Adaptive Weighted Distance Nearest Neighbor.
Elham Parvinnia, Mohammad Reza Moosavi, Mansour Zolghadri-Jahromi, koorush Ziarati.
Procedia Computer Science (Elsevier), vol. 3, PP. 1256–1261 , 2011.
6. A Method of Learning Weighted Similarity Function to Improve Performance of the Nearest Neighbor Rules.
Mansoor Zolghadri Jahromi, Elham Parvinnia, Robert John. Information Sciences (ISI IF : 3.18), vol. 179 , no. 17, PP. 2964-2973, 2009.
7. A Framework for Implementing Virtual Collaborative Networks , Case Study on Automobile Components Production Industry.
Raouf Khayami, Elham Parvinnia, koorush Ziarati.
International Review on Computers and Software, vol.3, no.3, PP. 217 – 225 , May 2008.
8. An Improved Longest Common Subsequence Algorithm for Reducing Memory Complexity in Global Alignment of DNA Sequences.
Elham Parvinnia, Mohammad Tahery, Korush Ziarati.
International Review on Computers and Software, vol. 3, no. 2, PP. 158 – 162 , Mar 2008.
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های
معتبر داخلی
.1 بهبود خوشه بندی داده ها با استفاده از ترکیب روشهای فراابتکاری و بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم
گرانشی
محمدرضا کشاورز ،الهام پروین نیا
کنفرانس ملی مامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ، تیر 97
.2 استخراخ دانش از داد ه های بیماران دیابتی برای تشخص فاکتور های موثر در عارضه رتینوپاتی
الهام پورنوری ،الهام پروین نیا
کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تیر ماه 1۳9۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان –
.۳ ارائه متدی برای بهبود در پیش بینی نرخ وقوع جرائم خشن
محمد حسین مرزبان ،الهام پروین نیا
کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تیر ماه – 1۳9۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان –
.4 بهبود مقیاس پذیری سیستم های توصیه گر
محمد علی نجیمی گشتاسب ،الهام پروین نیا
کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تیر ماه – 1۳9۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان –
.5 روش جدید وزن دهی بر اساس الگوریتم ژنتیک و الگوریتم نزدیکترین همسایگی به منظور پیش بینی
عارضه رتینوپاتی در بیماران دیابتی
آزیتا ولی محمدی ،الهام پروین نیا
کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تیر ماه - 1۳9۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان –
.6 روش ترکیبی جدید بر اساس الگوریتم ژنتیک و الگوریتم نزدیکترین همسایگی وزن
.7 دار به منظور پیش بینی عارضه نفروپاتی در بیماران دیابتی
آزیتا ولی محمدی ،الهام پروین نیا
کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تیر ماه – 1۳9۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان –
.8 تحلیل و بررسی تکنیک های خوشه بندی داده های بزرگ
نازنوش اطمینان ،الهام پروین نیا
اولین همایش ملی مهندسی برق با رویکرد توسعه پایدار در صنعت برق شیراز اردیبهشت – – 95
.9 استفاده از ابزار کلاسترینگ در شبکه های عصبی جهت برآورد بار الکتریکی
معصومه شیروانی ،الهام پروین نیا
اولین همایش ملی مهندسی برق با رویکرد توسعه پایدار در صنعت برق شیراز اردیبهشت – – 95
.10 های فراابتکاری به منظور حل مسئله فروشنده دوره گرد ¬ مقایسه الگوریتم
نازنوش اطمینان ،الهام پروین نیا ، محمد صفری ، مهدی مسعودی
سومین کنگره بین اللملی فن آوری ارتباطات و دانش دی ماه – 95 دانشگاه آزاد مشهد -
.11 طراحی سیستم پیشنهاد دهنده فیلم بر اساس boosting
بهنام حیدری ،الهام پروین نیا
سومین کنگره بین اللملی فن آوری ارتباطات و دانش دی ماه – 95 دانشگاه آزاد مشهد -
.12 ارائه یک الگوریتم تطبیقی دسته بندی نزدیکترین همسایه با فاصله وزن دار برای تشخیص بیماری
اسکیزوفرنی با استفاده از سیگنالهای EEG .
الهام پروین نیا
اولین همایش ملی مهندسی و علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد شیراز ، 11 آبان 1391 .
.13 یک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تطبیق معیار فاصله برای افزایش دقت و کاهش نمونه ها و خصیصه ها
در الگوریتم دسته بند نزدیکترین همسایه
الهام پروین نیا
اولین همایش ملی مهندسی و علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ، دانشگاه آزاد شیراز ، 11 آبان 1391 .
.14 روشهای مکاشفه ای برای بهبود حل مسئله فروشنده دوره گرد به روش شاخه و برش.
الهام پروین نیا ، کورش زیارتی.
اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، ٨ الی 10 بهمن ماه 13٨6 ، جزیره کیش.
.15 اندازه گیری درجه مجازیت در شبکه همکاریهای مجازی، مطالعه موردی در صنعت قطعه سازی خودرو .
کوروش زیارتی ، رئوف خیامی ، الهام پروین نیا ، غزال افروزی .
کنفرانس بین المللی مدیریت ، آذر ماه 13٨6 ، تهران.
.1۶ نقش ICT در سازمانهای مجازی .
کورش زیارتی ، الهام پروین نیا .
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فن آوری اطلاعات ، بهمن 13٨3 ، تهران.
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های
معتبر خارجی
17. Improving the Nearest Neighbor Classifier Using Genetic Algorithm and Adaptive Distance Measure Elham Parvinnia 3rd International World Conference On Information Technology - WCIT-2012 University of Barcelona, 14-16 November 2012, Barcelona – Spain
18. The Use of an Adaptive Distance Measure for Breast Cancer Treatments.
Elham Parvinnia, Mansour Zolghadri-Jahromi, Koorush Ziarati.
18th International Conference ICEE2010, Isfahan University of technology , 2010.
19. Prototype Reduction of the Nearest Neighbor Classifier by Weighting Training Instances . Elham Parvinnia, Mansoor Zolghadri Jahromi.
The 5th international IEEE GCC Conference & Exhibit, Kuwait ,17-19 MARCH, 2009.
20. A New Method of Learning Weighted Similarity Function to Improve Predictions of Nearest Neighbor Rule. Mansoor Zolghadri Jahromi, Elham Parvinnia International World Congeress of Engineering (WCE2008), 2-4 July, 2008, London, U.K.
21. A Navel Stack Based Dynamic Programming For Reducing Memory Complexity Applied On DNA Sequences. Raouf Khayami , Elham Parvinnia International World Congeress of Engineering (WCE2008), 2-4 July, 2008, London, U.K.
22. An Improved Longest Common Subsequence Algorithm for Reducing Memory Complexity in Global Alignment of DNA Sequences. Elham Parvinnia, Mohammad Tahery, Korush Ziarati. International conference on biomedical Engineering and Informatics (BMEI2008), 27 – 30 may 2008 , Hainan ,china.
23. A Framework for Implementing Virtual Collaborative Networks, Case Study on Automobile Components Production Industry Elham Parvinnia, korush Ziarati, Raouf Khayami . 13th International CSI Computer Conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran.
24. Virtual Collaboration Readiness Measurement, A Case Study in the Automobile Industry. Korush Ziarati, Raouf Khayami, Elham Parvinnia, Ghazal Afroozi. 13th International CSI Computer Conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran.
25. The Application of Association Rule Mining. A Case Study: The Effect of Atmospheric Parameters on Air Pollution. Elham Parvinnia. IADIS International Conference APPLIED COMPUTING, 18-20 February 2007, Salamanca, Spain.

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
داده کاوی 930106 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
داده کاوی 930106 0 چهار شنبه15:30 13:00عادی/ 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
رایانش تکاملی 930362 0 چهار شنبه13:00 10:15شماره کلاس117م1عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
طراحی الگوریتم ها 632 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
مفاهیم پیشرفته در معماری کامپیوتر 2 110841 0 یکشنبه13:45 10:00عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 102042 0 نامشخص 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
رایانش تکاملی 930362 0 چهار شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
روش تحقیق 498 0 چهار شنبه10:00 08:00 شماره کلاس 117م1عادی/ 97/03/27 - 16:00 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارگاه کامپیوتر 89100317 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/03/19 - 10:00 ترم دوم 1396
هوش مصنوعی 381 0 دوشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1