داود صفری

توضیحات استاد

استادیار مهندسی عمران گرایش سازه

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پل 230 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
اصول مهندسی زلزله و باد 233 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/سه شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 119م(2)عادی/سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 119م(2)عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
تئوری الاستیسیته 1059 0 پنج شنبه17:30 14:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/10/15 - 09:00 3963
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
اصول مهندسی پل 230 0 یکشنبه12:00 10:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
اصول مهندسی پل 230 0 یکشنبه10:00 08:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/05/15 - 09:00 ترم دوم 1396
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 97/05/15 - 10:00 ترم دوم 1396
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 115عادی/سه شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/03/27 - 10:30 ترم دوم 1396
تئوری الاستیسیته 1059 0 پنج شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 117عادی/ 97/04/04 - 10:30 ترم دوم 1396
سازه های فولادی پیشرفته 1060 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/31 - 10:30 ترم دوم 1396
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/05/15 - 11:00 ترم دوم 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1