رویا بهروزی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 296 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه سازی پیشرفته 296 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه سازی پیشرفته 296 0 نامشخص 97/10/15 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 نامشخص 97/10/24 - 16:00 ترم اول 1397
پروژه فناوری اطلاعات 930136 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ساختمان داده ها 556 0 نامشخص 97/10/17 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
برنامه سازی پیشرفته 296 0 یکشنبه13:00 10:15 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
برنامه سازی پیشرفته 296 0 دوشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 15م1عادی/دوشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 15م1عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
برنامه سازی پیشرفته 296 0 شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 17م1عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
برنامه سازی پیشرفته 296 0 دوشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 15م1عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
برنامه سازی پیشرفته 296 0 شنبه10:15 09:00 شماره کلاس 17م1عادی/یکشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 17م1عادی/ 97/03/30 - 08:00 ترم دوم 1396
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 17م1عادی/یکشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 16م1عادی/ 97/04/09 - 16:00 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2