یوسف بازرگان لاری

توضیحات استاد

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 200 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 120114 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضی مهندسی 517 0 نامشخص 97/10/16 - 13:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 108639 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کنترل اتوماتیک 102521 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 216م1عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
کارآموزی 1 372 0 نامشخص 97/10/01 - 08:00 3963
کارآموزی 2 371 0 نامشخص 97/10/01 - 10:00 3963
کارآموزی 108639 0 نامشخص 97/10/01 - 3963
ارتعاشات مکانیکی 200 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 217م1عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ریاضیات پیشرفته 1 120114 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 216م1عادی/ 97/03/28 - 10:30 ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کارآموزی 1 372 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2