کاظم براتی مهر

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی سیستم 105297 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
ریاضیات گسسته 520 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضیات گسسته 520 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
ریاضیات گسسته 520 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
زبان ماشین و اسمبلی 108696 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نظریه زبانها و ماشینها 806 0 نامشخص 97/10/25 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ریاضیات گسسته 520 0 یکشنبه10:15 07:30 شماره کلاس 320م1عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
ساختمان گسسته 103175 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 220م1عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
ساختمان گسسته 103175 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 220م1عادی/پنج شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 220م1عادی/ 97/04/04 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2