رامین براتی
  • رامین براتی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
زبان تخصصی برق 107193 0 دوشنبه12:30 10:30شماره کلاس307م1عادی/ 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی برق 107193 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم های دیجیتال 2 588 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
سیستم های دیجیتال 2 588 0 نامشخص 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های عصبی 595 0 نامشخص 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کنترل چند متغیره 930444 0 نامشخص 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/19 - 10:30 ترم دوم 1396
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/19 - 15:00 ترم دوم 1396
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 0 شنبه18:00 16:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/19 - 16:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 104829 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/19 - 07:30 ترم دوم 1396
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 104829 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس کارگاه الکترونیکعادی/ 97/03/19 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2