فردین اژدری خانکهدانی
  • فردین اژدری خانکهدانی 

  • | گروه مهندسی عمران |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مقاومت مصالح 151 0 دوشنبه10:00 08:00شماره کلاس203عادی/ 97/10/10 - 10:00 ترم اول 1397
بارگذاری 274 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
بارگذاری 274 0 سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 98/04/15 - 11:00 ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 1 558 0 یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 117م(2)عادی/سه شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 1 558 0 یکشنبه18:00 16:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/سه شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
سازه های فولادی 2 564 0 سه شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
طراحی لرزه ای سازه ها 1070 0 چهار شنبه19:00 16:30 شماره کلاس 117م(2)عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 1068 0 نامشخص 97/10/16 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/10/15 - 09:00 3963
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 97/10/15 - 10:00 3963
کارآموزی 106501 0 نامشخص 97/10/15 - 12:00 3963
اصول مهندسی زلزله و باد 233 0 شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 115عادی/دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 115عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
اصول مهندسی زلزله و باد 233 0 دوشنبه13:00 10:30عادی/ 97/03/29 - 10:30 ترم دوم 1396
پروژه سازه های بتن آرمه 112012 0 نامشخص 97/05/15 - 09:00 ترم دوم 1396
پروژه سازه های فولادی 328 0 نامشخص 97/05/15 - 10:00 ترم دوم 1396
سازه های بتن آرمه 1 558 0 شنبه14:30 13:00 شماره کلاس 115عادی/دوشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 120عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
سازه های بتن آرمه 1 558 0 شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 115عادی/دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 115عادی/ 97/03/29 - 13:30 ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2