حمید آزاد

توضیحات استاد

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 249 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
جنگ الکترونیک 930268 0 نامشخص 97/10/26 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
فرآیندهای تصادفی 930453 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مخابرات دیجیتال 107124 0 نامشخص 97/10/15 - 13:30 ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
اصول سیستم های مخابراتی 107199 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
اقتصاد مهندسی 249 0 سه شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 220م1عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
اقتصاد مهندسی 249 0 سه شنبه13:00 10:30 شماره کلاس 220م1عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تئوری آشکار سازی 332 0 چهار شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
جنگ الکترونیک 930268 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
فرآیندهای تصادفی 930453 0 چهار شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 97/04/10 - 08:00 ترم دوم 1396
فیلتر و سنتز مدار 671 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1