امیررضا استخریان حقیقی

توضیحات استاد

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاریابی الکترونیکی 930338 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/10/15 - 10:30 ترم اول 1397
تجارت الکترونیکی 930135 0 چهار شنبه19:15 16:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/17 - 16:00 ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مبانی اقتصاد مهندسی 1137 0 چهار شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 930132 0 نامشخص 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه