ابوالحسن عامری
 • ابوالحسن عامری 

 • | گروه مهندسی شیمی |
 • استادیار
 • اتاق : 326
 • شماره تماس : -
 • پست الکترونیکی :
 • فایل رزومه :

توضیحات استاد

زمینه های تخصصی علمی:

1- ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز (EOR)

2- مخازن نفت و گاز

3- رسوب آسفالتین

4- انرژی های تجدیدپذیر

5- نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مخازن نفت و گاز و انرژی های تجدیدپذیر

بیوگرافی

1.Personal Profile:

Title: Dr.

Name & Surname: Abolhasan Ameri

Gender: Male

Nationality: Iranian

Date of Birth: 1986/11/29 (1365/06/29)        

Place of Birth: Shiraz / Iran

Marital Status: Married

Children: 1

Military Status: Has finished

E-mail: ameri@iaushiraz.ac.ir , aa.ameri@yahoo.com , aa.ameri12@gmail.com

2. Education & Qualifications:

 • 2013-2017: Ph.D. in Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran with GPA of 18.07/20.00
 • The second place in ranking of students in Ph.D. in chemical Engineering at Shiraz University
 • 2011-2012: Military Service as prescription in Industry, Mine and Trade Organization of Fars- Shiraz
 • 2008-2010: M.Sc. in Chemical Engineering- (Separation Processes), University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran with GPA of 17.57/20.00
 • The first place in ranking of students in M.Sc. in chemical Engineering, Separation Process at University of Sistan and Baluchestan
 • 2004-2008: B.S. in Chemical Engineering- (Refinery, Petrochemical and Gas), Shiraz University, Shiraz, Iran with GPA of 15.56/20.00
 • High School Diploma: Tohid High School, Shiraz, Iran with GPA of 19.16/20.00

3. Thesis:

 • Ph.D. Thesis: Experimental Investigation of Smart Water Injection Effect on Asphaltene Precipitation in Oil Reservoirs, Summer 2017, Supervisors: Prof. Feridun Esmaeilzadeh, Prof. Dariush Mowla
 • M.Sc. Thesis: Hydrodynamics of Tray Towers by Considering Effect of Downcomer Using CFD, Fall 2010, Supervisor: Prof. Rahbar. Rahimi
 • B.S Thesis: Experimental Investigation of Enhanced Oil Recovery using SAGD          (Steam-assisted Gravity Drainage) Process, 2008, Supervisor: Prof. Shahab Ayatollahi

4. Interests for Research:

 • Oil and gas reservoirs
 • Enhanced oil recovery (EOR)
 • Nanotechnology
 • Renewable energies

 

5. Work Experience:

 • Working in PIDEC (Petroleum Industries Design & Engineering Company) as novitiate and training at 2007
 • Working as assistant expert in industry deputy of Industry, Mine and Trade Organization of Fars, Shiraz during military service

6. Teaching and Researching Experiences:

 • Teaching Thermodynamics, Control Process, Multicomponent Distillation, Unit Operations 1 & 2, Petrochemical processes, Gas processing operations, Refinery Engineering, Enhanced oil recovery, Advanced Mathematics, Advanced Reactor Design, Reservoir Engineering, Mass and Energy Balance, Reservoir Fluids Properties and … at Islamic Azad University, Shiraz Branch and Fars Science & Research Branch since 2012
 • Researching on thermal systems in space shuttles at 2013
 • Researching on application of nanofluids in enhanced oil recovery from oil and gas reservoirs at 2014
 • Researching on nano Applications in "Reservoirs Engineering course at 2007
 • Researching on desalination and solar systems at 2009
 • Researching on separation processes and membrane separation at 2008
 • Researching on refinery and petrochemical  processes at 2007
 • Working as educational advisor for high school students who are applicants of participation in national university entrance exams
 • Teaching CFX software for new M.Sc students at 2009

 

مقالات و کتب

 

7. Publications & Conferences:

 • Abolhasan Ameri, Feridun Esmaeilzadeh, Dariush Mowla, Effect of Brine on Asphaltene Precipitation at High Pressures in Oil Reservoirs, Journal of Petroleum Chemistry, Vol. 58, No. 12, pp. 1078-1084, 2018.
 • Abolhasan Ameri, Feridun Esmaeilzadeh, Dariush Mowla, Effect of Low-Salinity Water on Asphaltene Precipitation, Journal of Dispersion Science and Technology, Vol. 39, No. 7, pp. 1031-1039, 2018.
 • Abolhasan Ameri, RahbarRahimi, NarjesSetoodeh, Effect of inlet downcomer on the hydrodynamic parameters of sieve trays using CFD analysis, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, University of Tehran Vol.45, No.1, pp. 27-38, 2011.
 • Adel Mohsenzadeh, MoeinNabipour, SajadAsadizadeh, Mohsen Nekouie, Abolhasan Ameri, ShahabAyatollahi, Experimental Investigation of Different Steam Injection Scenarios During SAGD Process, Special Topics & Reviews in Porous Media- An International Journal, Vol.2 (4), pp. 283-291, 2011.
 • Narjes Setoodeh, Rahbar Rahimi, Abolhasan Ameri, Modeling and determination of heat transfer coefficient in a basin solar still using CFD, Journal of Desalination, 268, pp. 103-110, 2011.
 • Abolhasan Ameri, RahbarRahimi, NarjesSetoodeh, Effect of Inlet Downcomer on The Liquid Velocity Distribution of Sieve Trays Using Computational Fluid Dynamics,13th Iranian National Chemical Engineering Congress  & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran, 2010.
 • ابوالحسن عامری­، رهبر رحیمی ، مرتضی زیودار، نرجس ستوده، بررسی اثر ناودان ورودی برج­های جداسازی بر پارامترهای هیدرودینامیکی سینی­های غربالی با استفاده از CFD، دومین کنفرانس مهندسی علوم و جداسازی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران، 1389.
 • ابوالحسن عامری­، رهبر رحیمی ، مرتضی زیودار، نرجس ستوده، مدل­سازی سینی غربالی با در نظر گرفتن ناودان ورودیبا استفاده از CFD، هشتمین کنـگره ملی دانشجویی مهنـدسی شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، 1389.
 • Narjes Setoodeh, Rahbar Rahimi, Abolhasan Ameri, Studying the effect of condensing cover inclination angle on basin solar still performance using CFD, The 4th Environment Engineering Conference, Tehran University, Tehran, Iran, 2010.
 • Narjes Setoodeh, Rahbar Rahimi, Abolhasan Ameri, Studying the effect of water depths on basin solar still performance using CFD, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 2010.
 • رهبر رحیمی، نرجس ستوده و ابوالحسن عامری، مدل­سازی و بررسی ضریب انتقال حرارت در آب شیرین­کن حوضچه­ای خورشیدی با استفاده از CFD، دومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، کرمانشاه، ایران، 1389.
 • رهبر رحیمی، نرجس ستوده، ابوالحسن عامری، فرشاد فرشچی تبریزی، مدل­سازی فرآیند تقطیر خورشیدی در آب شیرین­کن حوضچه­ای با استفاده از CFD، دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران، 1389.
 • رهبر رحیمی، نرجس ستوده، فرشاد فرشچی تبریزی، ابوالحسن عامری، مدل­سازی آب شیرین­کن حوضچه­ای با استفاده از CFD، هشتمین کنگره ملی دانشجویی مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، 1389.

8. Relevant Computer Experience and Skills:

 • Professional user of personal computer (Widows, Internet, and M.S Office)
 • Expert in ANSYS CFX software
 • Familiar with Hysis, Aspen Plus and Matlab

9. Language Skills:

 • Shiraz university adequacy English exam score: 71/100
 • Accomplishment of full terms of English language in Iran Language Institute

10. Membership:

 • Student member of Society of Petroleum Engineers SPE.

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 104859 0 نامشخص 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
عملیات واحد 1 650 0 یکشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 317عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 317عادی/ 97/10/27 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 101213 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 101213 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه