حامد آگاهی
  • حامد آگاهی 

  • | گروه مهندسی برق |
  • استادیار
  • اتاق : -
  • شماره تماس : -
  • پست الکترونیکی :

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 109773 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کنترل بهینه 12053265 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کنترل بهینه 12053265 0 پنج شنبه19:00 16:00شماره کلاس316م1عادی/ 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
کنترل دیجیتال 930442 0 نامشخص 97/10/22 - 08:00 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص 3963
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
شناسایی سیستم 930446 0 چهار شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/04/05 - 08:00 ترم دوم 1396
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
کنترل دیجیتال 930442 0 چهار شنبه16:15 13:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 97/03/28 - 08:00 ترم دوم 1396
کنترل غیر خطی 930443 0 پنج شنبه10:15 07:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/03/27 - 08:00 ترم دوم 1396
مباحث ویژه 2 930137 0 پنج شنبه13:15 10:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 97/04/09 - 08:00 ترم دوم 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1