« بازگشت

سرفصل رشته های دانشکده حقوق و علوم انسانی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی) کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,065.8k)
مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (659.3k)
تربیت دبیر زبان انگلیسی کارشناسی دانلود (1,405.2k)
تربیت مترجم زبان انگلیسی کارشناسی دانلود (2,035.3k)
دبیری زبان انگلیسی کارشناسی دانلود (862.5k)
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (862.5k)
آموزش زبان انگلیسی دکترای تخصصی دانلود (712.9k)
زبان و ادبیات عربی کارشناسی دانلود (1,365.9k)
زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (709.0k)
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی دانلود (2,312.6k)
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی دانلود (1,210.3k)
فقه و حقوق اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی دانلود (1,482.2k)
علوم سیاسی کارشناسی دانلود (2,532.6k)
علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,671.3k)
حقوق کیفری و جرم شناسی دکترای تخصصی دانلود (814.9k)
حقوق عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,189.2k)
حقوق عمومی دکترای تخصصی دانلود (1,430.0k)
حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (841.4k)
حقوق خصوصی دکترای تخصصی دانلود (1,369.7k)
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (713.9k)
حقوق بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,059.6k)
حقوق - کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (1,189.2k)
حقوق کارشناسی دانلود (1,162.7k)
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان کارشناسی دانلود (2,131.4k)
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (2,131.4k)