دسترسی سریع
×

حوزه ریاست

رئیس حوزه

 

 

 حوزه ریاست دانشگاه پاسخگو و پیگیر مشکلات مراجعین و پل ارتباط ریاست دانشگاه با دانشجویان و کلیه واحد های استان می باشد