قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک


 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیک


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته الکترونیک: 

 لطفا قبل از انتخاب واحد، جدول واحد های درسی مربوط به گرایش خود را که در لینک های زیر قرار داده شده دانلود و مطالعه فرمایید. 
با تشکر بخش کارشناسی ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش مدارهای مجتمع (ورودی های 94 به بعد)
کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک (ورودی های 94 به بعد)
کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال (ورودی های 94 به بعد)

کارشناسی ارشد الکترونیک گرایش کنترل
کارشناسی ارشد مخابرات سیستم (ورودی های قبل از 94)
کارشناسی ارشد مخابرات سیستم (ورودی های 94 و بعد)
کارشناسی ارشد مخابرات میدان (ورودی های قبل از 94)
کارشناسی ارشد مخابرات گرایش شبکه های مخابراتی (ورودی های 94 و بعد)
کارشناسی ارشد مخابرات امن (ورودی های 94 و بعد)
کارشناسی ارشد مخابرات میدان و موج (ورودی های 94 و بعد)
کارشناسی ارشد مخابرات نوری (ورودی های 94 و بعد)

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار