دکتر علیرضا تهور ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دکتر علیرضا تهور ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز


سوابق تحصیلی

 • دوره دکتری : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه شیراز
 • دوره کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) دانشگاه تبریز
 • دوره کارشناسی : مهندسی مکانیک (گرایش حرارت و سیالات) دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی و کاری

 • رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (سال 1391 تا حال)
 • مدیر گروه کارشناسی مهندسی مکانیک (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) (سال 1388 تا 1390)
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی  (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) (مهر 1393 تا حال)
 • مدیر گروه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) (مهر 1393 تا حال)
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (سال 1389 تا حال)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (سال 1392 تا حال)
 • فارغ التحصیل ممتاز با رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد
 • رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1392 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • رتبه اول پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی سال 1393 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 • هیات علمی برتر از نظر آموزشی در سال ۱۳۹۳
 • همکاری با پژوهشکده هوا – دریا دانشگاه شیراز (سال 1380 تا 1391)

مقالات منتشر شده در مجلات علمی

 • Natural cooling of horizontal cylinder using Artificial Neural Network
 • Analysis of early-stage frost formation in natural convection over a horizontal cylinder
 • Experimental and numerical study of frost formation by natural convection over a cold horizontal circular cylinder
 • Prediction of frost deposition on a horizontal circular cylinder under natural convection using artificial neural networks
 • شخیص معکوس حفره دایره ای در جسم دو بعدی با اندازه گیری های دمایی و شبکه عصبی مصنوعی
 • Analysis of natural convection from a column of cold horizontal cylinders using Artificial Neural Network
 •  
 • Prediction of Cross-Section TemperatureDuring Milling Process Using Artificial NeuralNetworks
 • Numerical and experimental study of thrust force of valve-less pulse jet
 • Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer of the Human Body to Determine the Radiation Coefficient in Various Emissivity
 • Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer of the Human Body to Determine the Radiation Coefficient in Various Emissivity
 • Determination of radiation heat transfer coefficient of standing human body model by numerical approach
 • مدلسازی عددی جریان در خشک کن پاششی دوجداره نیمه صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی
 • مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت مستطیلی با یک صفحه تخت در راستای عمود بر محور
 • Experimental and numerical study of a turbulent axisymmetric jet impinging onto a circular cylinder in offset and non-offset situation
 • Prediction of the hole temperature during the drilling process using artificial neural networks
 • Modeling of frost growth on ahorizontal circular cylinder under natural convection using fractal geometry analysis
 • Feasibility Study of Biogas Production in FarsProvince Ranches
 • Optimization of energy consumption in a solar dryer by numerical modeling
 • of flow in the chamber with air deflectors
 • شبیه سازی عددی جریان هوای آشفته در مجاری فوقانی دستگاه تنفسی انسان
 • Numerical Investigation of the Effect of Number ofWaves on Heat Transfer in a Wavy Wall Enclosure
 • Prediction of Temperature Distribution during DrillingProcess Using Artificial Neural Network
 • Numerical Investigation of Natural Convection ofPine, Olive, and Orange Leaves
 • Eccentricity Effect on Free Convection Fluid Flow and Heat Transfer of Annulus
 • The Effects of Humidity, Compressor Operation Time and Ambient Temperature on Frost Formation in an Industrial Fridge

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای علمی بین المللی و ملی

 • Numerical Investigation of the Effect of Number of Waves on Heat Transfer
 • in a Wavy Wall Enclosure
 • XII International Conference on Computational and Experimental Mechanics,
 •  ICCEM 2014, Italy
 • NUMERICAL SIMULATION OF RADIATION HEAT TRANSFER OF THE HUMAN BODY FORDETERMINING ITS RADIATION COEFFICIENT
 • ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, IMECE2011,Denver, Colorado, USA
 • An experimental study of frost formation on a horizontal circular cylinder in natural convection flow
 • 20thNational and 9th InternationalISHMT-ASME Heat and Mass Transfer Conference, Mumbai, India, 2010
 • Numerical simulation of particle trajectories and velocity in a pilot plant spray dryer with a two-fluid nozzle
 • 17th international drying symposium, IDS 2010, Germany
 • Natural convection from a column of cooled horizontal cylinders using Artificial Neural Network (ANN)
 • International Conference on Thermal Engineering,)Theory and Applications(,Abu Dhabi, UAE, ICTEA 2009
 • Location and size identification of circular cavities via boundary temperature measurements using artificial neural network
 • 19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011, 10-12 May, 2011, The University of Birjand, Iran
 • A numerical study of the aspiration efficiency of a thin-walled sampler
 • in sub-isokinetic sampling
 • 10th Iranian Chemical Engineering Congress, ICHCE 2005
 • مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت با تقارن محوریبا یک استوانه در راستای عمود بر محور
 • 10th annual (international) mechanical engineering conference, ISME 2002
 • مطالعه عددی وتجربی برخورد یک جت متقارن محوری بایکاستوانه مدور در خروج از مرکزیتهای مختلف در حالت سهبعدی
 • 10th annual (international) mechanical engineering conference, ISME 2002
 • شبیهسازی و کنترل راه رفتن انسان با استفاده از شبکههای عصبی
 • اولین کنفرانس مهندسی مکاترونیک ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینICME 2003
 • 3D Analysis of Side Wind Effect on Vehicles
 • همایش ملی مهندسی مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1389
 • Prediction of natural convection heat transfer and fluid flow in an annulus using artificial neural networks
 • همایش ملی مهندسی مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، 1389
 • مدلسازیعددیجریانهوایفشردهدرنازلدوسیالخشککنپاششی
 • ششمینکنگرهملیمهندسیماشینهایکشاورزیومکانیزاسیون - پردیسکشاورزیومنابع طبیعیدانشگاهتهران 1389
 • شبیه سازی ضریب انتقال حرارت جابجایی در حالت همرفت طبیعی بدن انسان
 • اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 1389
 • بررسی و مقایسه قابلیت ماشین کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) با استفاده از ابزارهای برشی کاربیدی
 • پوشش دار و بدون پوشش
 • دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران - دانشگاه تهران - 1390
 • شبیه سازی فرآیند سوختگیری در مخازن ذخیره CNG فولادی نوع اول
 • همایش ملی مهندسی مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1390
 • بررسی پدیده خستگی در مخازن ذخیره CNG فولادی نوع اول
 • همایش ملی مهندسی مکانیکدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1390
 • آموزش ماشینی مدلسازی ارتفاع و آزمون کارآیی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 • اولین کنفرانس ملی MEMS – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی - 1390
 • پیش بینی قابلیت ماشینکاری چدن نشکن استمپر شده بر اساس نیروی برش و کیفیت سطح با شبکه های عصبی مصنوعی
 • چهارمین همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر - 1390
 • مطالعه انرژی لازم برای تغییر فاز قطره آب به برفک بر روی صفحه تخت غیر ایده ال  با استفاده از مدل یانگ - ونزل
 • International conference on mechanical engineering and advanced technology ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی – 1391
 • Experimental study of frost nucleation over rough surfaces
 • International conference on mechanical engineering and advanced technology ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی – 1391
 • مطالعهعددیوتجربیبرخوردیکجتمستطیلیبایکصفحهتختدرراستایعمودبرمحور
 • بیستمینهمایشسالانهبین المللیمهندسیمکانیکایراندانشکدهمهندسیمکانیک،دانشگاهشیراز،شیراز،ایران، اردیبهشت1391
 • Numerical simulation of flow field between gas turbine blades, GE F9 model
 • چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی، دانشگاه صنعت اب و برق شهید عباسپور – 1391
 • حلعددیجریاندوبعدیدرونکیسهای،فیلترهایکیسهای
 • مجموعهمقالاتدومینهمایشملیمهندسیمکانیک اسفندماه1390،ایران،شیراز،دانشگاهآزاداسلامیواحدشیراز
 • امکانسنجیتخمینرفتارتنشپسمانددرفرآیندساچمهزنیباابزارشبکهعصبیمصنوعی
 • مجموعهمقالاتدومینهمایشملیمهندسیمکانیک اسفندماه1390،ایران،شیراز،دانشگاهآزاداسلامیواحدشیراز
 • بررسیرفتارتنشپسمانددرفرآیندساچمهزنیدرتیتانیوم،آلومنیوم،فولادزنگنزنوفولاد4340
 • مجموعهمقالاتدومینهمایشملیمهندسیمکانیک اسفندماه1390،ایران،شیراز،دانشگاهآزاداسلامیواحدشیراز
 • بررسیاثرتنشپسماندحاصلازساچمهزنیدرطولعمرخستگیدرچندقطعهمهمصنعتی
 • مجموعهمقالاتدومینهمایشملیمهندسیمکانیک اسفندماه1390،ایران،شیراز،دانشگاهآزاداسلامیواحدشیراز
 • پیش بینی زبری سطح در فرایند سنگ زنی تخت برای فولاد ck45 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • مجموعهمقالاتدومینهمایشملیمهندسیمکانیک اسفندماه1390،ایران،شیراز،دانشگاهآزاداسلامیواحدشیراز
 • تخمین تنشهای پسماند جوشی طولی در لوله های فولادی ضد زنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 • همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق - 1391
 • تحلیل و پیش بینی توزیع دما و تنش ه ای پسماند جوشی به روش المان محدود غیر خطی در لوله های SUS316
 • همایش ملی مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق - 1391
 • بررسی پارامترهای تاثیرگذار ساچمه زنی بر بروی تنش پسماند به روش اجزاء محدود
 • ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی، موسسه آموزش عالی آیندگان – 1392
 • امکانسنجیبازیابیحرارتازاگزوزتوربینگازیv94.2 جهتراهاندازیچیلرجذبی برایسرمایشهوایورودیوافزایشراندمانتوربین
 • اولین همایش ملی انرژیهای نو و ، دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی شهید مفتح همدان – 1392
 • مطالعهعددیوتجربیبرخوردیکجتمستطیلیبایکصفحهتخت15 و30 درجه
 • دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – 1392
 • مطالعهعددیوتجربیانتقال حرارت در برخوردیکجتمتلاطم مستطیلیبایکصفحهتخت تحت زوایای مختلف
 • دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – 1392
 • مطالعهعددیمیدانفشاروتنشبرشیدربرخوردیکجتمتلاطممستطیلیبایکصفحهتختتحتزوایایمختلف
 • دومین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز – 1392
 • مدلسازی عددی جریان در خشک کن خورشیدی برای کاربرد بهینه تیغه های جهت دهنده هوا
 • هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون - ۱۳۹۲
 • امکانسنجیتولیدواستفادهازبیوگازدردامپروریهایاستانفارس
 • پنجمینکنفرانسانرژیهایتجدیدپذیر،پاکوکارآمد، هماندیشانانرزیکیمیا، 1392
 • شبیهسازیانتقالحرارتجابجاییطبیعیحولبرگدرختای زیتونونارنج
 • بیست و دومینهمایشسالانهبین المللیمهندسیمکانیکایراندانشکدهمهندسیمکانیک،دانشگاهشهید چمران اهواز،اردیبهشت1393
 •  Numerical Analysis of Natural Convection Heat Transfer and Fluid Flow in Concentric and Eccentric Annulus
 • بیست و دومینهمایشسالانهبین المللیمهندسیمکانیکایراندانشکدهمهندسیمکانیک،دانشگاهشهید چمران اهواز،اردیبهشت1393
 • تهویهتونلدرونشهری
 • بیست و دومینهمایشسالانهبین المللیمهندسیمکانیکایراندانشکدهمهندسیمکانیک،دانشگاهشهید چمران اهواز،اردیبهشت1393
 • مدلسازیانتقالحرارتجابهجاییطبیعیمغشوشدرسیلندرهایهممرکزوغیرهممرکزافقیتوسطشبکههایعصبیمصنوعی
 • اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی – ۱۳۹۳
 • شبیهسازیعددیجابهجاییطبیعیمغشوشبینسیلندرهایهممرکزوغیرهممرکز
 • اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی – ۱۳۹۳
 • پیشبینیمیدانجریانوانتقالحرارتجابجاییطبیعیمغشوشبیندوسیلندرهممرکزوغیرهممرکزافقی توسطشبکهعصبیمصنوعی
 • International Conferences on Engineering, Arts Management and Environment, 2014
 • مطالعه عددی سرعت برخورد دو جت هوا در زوایای مختلف
 • دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393
 • مطالعه عددی دمای برخورد دو جت هوا در زوایای مختلف
 • دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393
 • مطالعه عددی فشار برخورد دو جت هوا در زوایای مختلف
 • دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک - 1393
 • شبیه سازی عددی جریان گاز طبیعی درون شیرآلات چرخشی و بررسی پارامترهای جریان بر خرابی قطعات
 • چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند و پالایش و پتروشیمی - 1394
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار