×

سیدمحمدحسین حجتی

سیدمحمدحسین حجتی  

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

زهره فرخی

زهره فرخی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اخبار گروه

خبر تستی 1
روتیتر
خبر تستی 1
متن خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
روتیر برای این خبر تستی
عنوان خبر تستی 2
متن خبر که به صورت خلاصه در نمایش خلاصه نیز نمایش داده خواهد شد. در صورت وارد کردن خلاصه در تب خلاصه تنها همان متن خلاصه وارد شده نمایش داده خواهد شد.