مدیر گروه کارشناسی برق

رامین براتی

رامین براتی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی ارشد - مکانیک (ساخت و تولید)

احمد افسری

احمد افسری 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری - مکانیک (تبدیل انرژی) و مکانیک (جامدات)

محمدمهدی توکل

محمدمهدی توکل 

استادیار
اتاق: 226
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی - عمران

رضا رحمت خواه

رضا رحمت خواه 

مربی
اتاق: 15
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی - صنایع و بهره برداری راه آهن

زهره فرخی

زهره فرخی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد صنایع

سیدمحمدحسین حجتی

سیدمحمدحسین حجتی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی - مکانیک (کلیه گرایشها)

سامان تشکر

سامان تشکر 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی ارشد - عمران

پیمان قطعی

پیمان قطعی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری- برق

مریم محیط پور

مریم محیط پور 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی - مهندسی  شیمی

بهزاد وافری

بهزاد وافری 

استادیار
اتاق: 322 دانشده مهندسی شیمی و مواد
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مواد

سیدعلی خسروی فرد

سیدعلی خسروی فرد 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد - پلیمر

مهدی شریف

مهدی شریف 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری- مهندسی شیمی و کارشناسی ارشد - نفت

سید محمود رضا حجتی

سید محمود رضا حجتی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری- کامپیوتر

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - کامپیوتر

امین طوسی

امین طوسی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: