« بازگشت

اخلاق در پژوهش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم درخواست کد اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانلود (330.4k)
آدرس ایمیل کمیته اخلاق شیراز جهت ارسال مدارک دانلود (11.8k)
فرم_رضایت_آگاهانه دانلود (30.9k)
راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی در جمهوری اسلامی ایران دانلود (337.0k)
چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی دانلود (37.5k)
نامه معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص راهنمای اخلاق در پژوهش دانلود (81.0k)
نامه وزارت بهداشت در خصوص راهنمای اخلاق در پژوهش دانلود (770.4k)
راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران دانلود (3,042.7k)