« بازگشت

آئین نامه ها و فرم های شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی معتبر

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه شرکت در کنفرانس های علمی معتبر داخل کشور دانلود (957.6k)
تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور-1095 دانلود (21.5k)
فرم های درخواست شرکت، ماموریت و تسویه حساب جهت کنفرانس های معتبر داخلی دانلود (1,333.9k)
شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی دانلود (307.3k)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور(PDF) دانلود (150.0k)
فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور(Word) دانلود (59.0k)