« بازگشت

انجمن های علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی دانلود (626.6k)
نحوه تشکیل انجمن های علمی دانشجویان دانلود (2,781.2k)
شرح وظایف کمیسیون انجمن های علمی دانلود (272.1k)
پرسشنامه طرح پژوهشی دانشجویان دانلود (390.2k)
اهداف انجمن های علمی دانشجویان دانلود (117.8k)
اساسنامه انجمن های علمی دانشجویان دانلود (379.2k)
اساسنامه انجمن علمی اساتید دانلود (1,513.3k)