رئیس دانشکده فنی و مهندسی

امین ربیعی زاده

امین ربیعی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: