دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 2,201 - 2,211 از 2,211 نتیجه
از 111
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقشه کشی صنعتی 111298 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 313 رضا درخشنده حقیقی شنبه09:30 07:30 شماره کلاس 207م1عادی/ 97/04/06 - 16:00
نقشه کشی مهندسی 104827 کارشناسی گروه مهندسی برق 2116 نوید حسین آبادی سه شنبه10:00 07:30عادی/ 97/04/06 - 16:00
نقشه کشی مهندسی 104827 کارشناسی گروه مهندسی برق 2117 نوید حسین آبادی سه شنبه12:30 10:00عادی/ 97/04/06 - 16:00
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 5419 محمودرضا شقاقیان شنبه16:00 14:30عادی/دوشنبه16:00 14:30عادی/ 97/04/06 - 10:30
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 5418 محمودرضا شقاقیان شنبه16:00 14:30عادی/دوشنبه16:00 14:30عادی/ 97/04/06 - 10:30
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 3285 محمودرضا شقاقیان شنبه17:30 16:00 شماره کلاس 116عادی/دوشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/04/06 - 10:30
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 5420 محمودرضا شقاقیان شنبه17:30 16:00عادی/دوشنبه17:30 16:00عادی/ 97/04/06 - 10:30
هیدرولیک و آزمایشگاه 789 کارشناسی گروه مهندسی عمران 3284 محمودرضا شقاقیان شنبه16:00 14:30 شماره کلاس 116عادی/دوشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/04/06 - 10:30
هویت شناسی پیشرفته پلیمرها 101165 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی پلیمر 3021 علیرضا عقیلی چهار شنبه18:00 15:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/03/31 - 10:30
هوش مصنوعی 381 کارشناسی ناپیوسته گروه مهندسی کامپیوتر 1214 الهام پروین نیا دوشنبه10:30 07:30 شماره کلاس 118م1عادی/ 97/04/10 - 08:00
وسایل اندازه گیری مشخصات ملکولی پلیمر ها 102146 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 276 میترا زارع یکشنبه15:30 13:30 شماره کلاس 215مهندسی شیمیعادی/ 97/04/02 - 08:00
نمایش 2,201 - 2,211 از 2,211 نتیجه
از 111