دروس ارائه شده نیمسال جاری

نمایش 1 - 20 از 1,213 نتیجه
از 61
نام درس کد درس مقطع بخش اموزشی مشخصه درس مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
VHDL 930658 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 3191 مجتبی صادقی نامشخص 97/10/22 - 08:00
ابزار دقیق 23120159 کارشناسی گروه مهندسی برق 5407 فرشاد پسران نامشخص 97/10/15 - 08:00
اتوماسیون صنعتی 101353 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 3231 فرشاد پسران نامشخص 97/10/15 - 08:00
اتوماسیون صنعتی 101353 ارشد ناپیوسته گروه مهندسی برق 5703 فرشاد پسران پنج شنبه17:45 15:00عادی/ 97/10/15 - 08:00
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 3512 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 3509 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آز سیستم های دیجیتال 1 104824 کارشناسی گروه مهندسی برق 3510 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3416 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3413 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3417 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3419 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 114 کارشناسی گروه مهندسی برق 3414 محبوبه اقتصاد نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3536 سیدحسین شمس نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3527 سیدحسین شمس نامشخص نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 کارشناسی گروه مهندسی برق 3539 سیدحسین شمس نامشخص نامشخص
آزمایشگاه انتقال حرارت 117 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 888 امیرحسین حقیقی دوشنبه11:30 09:30عادی/ 97/10/12 - 14:00
آزمایشگاه انتقال حرارت 117 کارشناسی گروه مهندسی پلیمر 895 امیرحسین حقیقی دوشنبه17:00 15:00عادی/ 97/10/12 - 14:00
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 کارشناسی گروه مهندسی برق 3993 مهدی متوسل نامشخص نامشخص
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 کارشناسی گروه مهندسی برق 3994 مهدی متوسل نامشخص نامشخص
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت 107111 کارشناسی گروه مهندسی برق 3990 مهدی متوسل نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,213 نتیجه
از 61