مهسا واقفی

مهسا واقفی     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 930125 0 پنج شنبه10:30 07:30 شماره کلاس 209م1عادی/ 96/03/20 - 08:00 ترم دوم 1395
پردازش سیگنال های دیجیتال 325 0 سه شنبه16:30 13:30شماره کلاس316م1عادی/ نامشخص ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مدار های الکتریکی 1 736 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 215م1عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
مدار های الکتریکی 1 736 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 316م1عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/29 - 08:00 ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 104821 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 104821 0 دوشنبه15:00 13:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 104821 0 دوشنبه17:00 15:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/27 - 08:00 ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه