مهدی شریف

مهدی شریف     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه کنترل فرآیندها 101450 0 نامشخص 96/03/10 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه کنترل فرآیندها 101450 0 نامشخص 96/03/10 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 دوشنبه12:45 11:00عادی/ 96/03/09 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 دوشنبه09:15 07:30عادی/ 96/03/09 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه مکانیک سیالات 106959 0 دوشنبه11:00 09:15عادی/ 96/03/09 - 10:00 ترم دوم 1395
کارگاه پلاستیک 103569 0 چهار شنبه13:00 11:00عادی/ 96/03/10 - 08:00 ترم دوم 1395
کارگاه پلاستیک 103569 0 چهار شنبه15:00 13:00عادی/ 96/03/10 - 08:00 ترم دوم 1395
مهندسی پلاستیک 106377 0 چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس210عادی/ 11:00 09:30شماره کلاس210عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه