مهدی صفرپور

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول فناوری اطلاعات 930130 0 نامشخص 97/10/19 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 نامشخص 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 شنبه10:15 07:30شماره کلاس15م1عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستمها 108783 0 شنبه12:00 10:30شماره کلاس15م1عادی/شنبه14:15 13:00شماره کلاس15م1عادی/ 97/10/24 - 13:30 ترم اول 1397
سیستم عامل 102501 0 نامشخص 97/10/16 - 16:00 ترم اول 1397
کارآموزی 373 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سیستم عامل 102501 0 شنبه16:30 13:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/28 - 08:00 ترم دوم 1395
سیستمهای اطلاعات مدیریت 101074 0 یکشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 116م1عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مباحث ویژه 101133 0 یکشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 16م1عادی/یکشنبه18:00 16:30 شماره کلاس 16م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
مهندسی اینترنت 845 0 یکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 16م1عادی/یکشنبه11:30 10:15 شماره کلاس 118م1عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه