احمد رجبیان

احمد رجبیان     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه راهسازی 327 0 نامشخص 98/04/15 - 12:00 ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 1 112007 0 شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 115عادی/یکشنبه18:00 16:30 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 1 112007 0 شنبه12:30 11:00 شماره کلاس 115عادی/دوشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/16 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106501 0 نامشخص 98/04/15 - 13:00 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 2 779 0 یکشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/دوشنبه11:00 09:30 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
مقاومت مصالح 2 779 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 115عادی/یکشنبه12:30 11:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/27 - 10:30 ترم اول 1397
مکانیک خاک 112016 0 یکشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 116عادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
مکانیک خاک 112016 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 115عادی/یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 216 مهندسی شیمیعادی/ 97/10/26 - 08:00 ترم اول 1397
پروژه راهسازی 327 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 118عادی/دوشنبه17:30 16:00 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 118عادی/دوشنبه16:00 14:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 2 112008 0 یکشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 118عادی/دوشنبه14:30 13:00 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/17 - 10:30 ترم دوم 1395
خاک مسلح و روش های اجراء آن 120070 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106501 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
مکانیک خاک 112016 0 دوشنبه10:30 09:00 شماره کلاس 119عادی/سه شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
مکانیک خاک 112016 0 دوشنبه09:00 07:30 شماره کلاس 119عادی/سه شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 119عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه