نبی اله شیری

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 104346 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 590 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 590 0 نامشخص 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
کارآموزی 23120228 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مدارهای مجتمع خطی 930118 0 نامشخص 97/10/15 - 08:00 ترم اول 1397
مدارهای مجتمع خیلی فشرده 930121 0 نامشخص 97/10/19 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 0 شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/06 - 10:30 ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 0 شنبه10:30 09:00 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/06 - 09:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 0 شنبه09:00 07:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/06 - 07:30 ترم دوم 1395
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 100380 0 یکشنبه12:00 10:30 شماره کلاس 109م1عادی/ 96/03/07 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سیستم های دیجیتال 1 104822 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 215م1عادی/یکشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/23 - 08:00 ترم دوم 1395
سیستم های کنترل خطی 590 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 215م1عادی/یکشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 215م1عادی/ 96/03/21 - 08:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه