محمدعلی تبرزد

محمدعلی تبرزد     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ریز پردازنده 101189 0 نامشخص 97/10/11 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه ریز پردازنده 101189 0 نامشخص 97/10/11 - 10:30 ترم اول 1397
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
سمینار و روش تحقیق 100657 0 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
شبکه های کامپیوتری 100907 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
شناسایی الگو 930100 0 پنج شنبه12:00 10:30 شماره کلاس 120م1عادی/پنج شنبه14:15 13:00 شماره کلاس 120م1عادی/ 97/10/20 - 08:00 ترم اول 1397
معماری کامپیوتر 774 0 نامشخص 97/10/20 - 10:30 ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 110114 0 یکشنبه13:00 10:15شماره کلاس119م1عادی/ 96/03/18 - 13:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه نرم افزار(الزامی) 103095 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
شبکه های کامپیوتری 100907 0 یکشنبه10:15 09:00 شماره کلاس 120م1عادی/سه شنبه10:15 09:00 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی(الزامی) 100683 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 774 0 یکشنبه16:30 13:30 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/29 - 10:30 ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 774 0 سه شنبه13:00 10:15 شماره کلاس 120م1عادی/ 96/03/29 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه