میترا زارع

میترا زارع     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

دروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 یکشنبه15:30 14:00عادی/ 97/10/12 - 10:30 ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 یکشنبه14:00 12:30عادی/ 97/10/12 - 10:30 ترم اول 1397
پروژه 102678 0 نامشخص 98/04/15 - 08:00 ترم اول 1397
خواص و کاربرد پلیمر های طبیعی 106588 0 باگروه :00 :00عادی/ 97/10/25 - 10:30 ترم اول 1397
زبان تخصصی 527 0 سه شنبه15:00 13:00 شماره کلاس 210مهندسی(2)عادی/ 97/10/22 - 10:30 ترم اول 1397
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 107296 0 سه شنبه18:00 15:00عادی/ 97/10/17 - 10:30 ترم اول 1397
کارآموزی 106431 0 نامشخص 98/04/15 - 10:00 ترم اول 1397
کارگاه الاستومر 106834 0 یکشنبه13:00 11:00عادی/ 97/10/09 - 08:00 ترم اول 1397
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 سه شنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه روشهای اندازه گیری مشخصات پلیمر ها 110577 0 سه شنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 12:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 0 دوشنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمر ها 110859 0 دوشنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/07 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 دوشنبه11:00 09:15شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 106976 0 دوشنبه09:15 07:30شماره کلاسآزمایشگاه شیمی آلیعادی/ 96/03/07 - 10:00 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه رنگ 930182 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 107296 0 سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس218عادی/سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس218عادی/ 96/03/31 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی رنگ 930183 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
وسایل اندازه گیری مشخصات ملکولی پلیمر ها 102146 0 سه شنبه09:30 07:30شماره کلاس218عادی/ 96/03/23 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه