محمد جواد  کاظم زاده پارسی

محمد جواد کاظم زاده پارسی     (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی 25201113 0 چهار شنبه10:14 07:30 شماره کلاس 117م1عادی/ 96/03/20 - 10:30 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه تخصصی 326 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه