محمد صادق جوادی اصطهباناتی

محمد صادق جوادی اصطهباناتی     (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

بیوگرافی

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 23120215 0 شنبه09:00 07:30شماره کلاسکارگاه الکترونیکعادی/ 96/03/08 - 07:30 ترم دوم 1395
الکترونیک صنعتی 255 0 شنبه15:00 13:30 شماره کلاس 309م1عادی/دوشنبه15:00 13:30 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/21 - 16:00 ترم دوم 1395
پروژه کارشناسی 329 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
حفاظت و رله ها 427 0 شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 309م1عادی/دوشنبه16:30 15:00 شماره کلاس 309م1عادی/ 96/03/20 - 08:00 ترم دوم 1395
سمینار 100656 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ماشین های الکتریکی 2 688 0 دوشنبه12:30 10:30 شماره کلاس 210م1عادی/ 96/03/22 - 10:30 ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه