امیرحسین حقیقی

امیرحسین حقیقی     (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات و کتب

مقالاتهمایش هادروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انتقال حرارت 117 0 یکشنبه16:00 14:30عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه انتقال حرارت 117 0 یکشنبه14:30 13:00عادی/ 96/03/08 - 08:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106454 0 یکشنبه12:00 10:30عادی/ 96/03/08 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106454 0 یکشنبه10:30 09:00عادی/ 96/03/08 - 10:00 ترم دوم 1395
آزمایشگاه عملیات واحد 139 0 یکشنبه09:00 07:30عادی/ 96/03/08 - 12:00 ترم دوم 1395
پروژه 102678 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
پروژه رنگ 930182 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 106776 0 شنبه15:00 13:30شماره کلاس210عادی/شنبه16:30 15:00شماره کلاس210عادی/ 96/03/24 - 10:30 ترم دوم 1395
رئولوژی پلیمر ها 104431 0 شنبه10:30 09:00شماره کلاس210عادی/شنبه12:00 10:30شماره کلاس210عادی/ 96/03/27 - 10:30 ترم دوم 1395
کارآموزی 106431 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
کارآموزی رنگ 930183 0 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه

آزمایشگاه ها/آتلیه ها


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نمایش 0 نتیجه